اثر هویت، وفاداری و رضایت برند بر بشارت برند در کالاهای ورزشی

نگار قلی پور؛ علیرضا ربیعی زاده؛ حسین عیدی؛ فریبا عسگریان

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 123-136

چکیده
  این مطالعه اثر هویت، وفاداری و رضایت برند بر بشارت برند را در کالاهای ورزشی مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور بودند(9335 نفر). تعداد390 پرسشنامه صحیح مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این تحقیق از پرسشنامه‌های هویت برند مااهل و آشفرث(1992)، نیت خرید برکا و کرنگار(2011)، تبلیغ مثبت پور ...  بیشتر

طراحی و تبیین الگوی نظام پاسخگویی در ‌‌سازمان‌های ورزشی (مطالعه موردی: وزارت ورزش وجوانان)

امیر الفتی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی؛ حسین عیدی

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 203-222

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین الگوی نظام پاسخگویی در ‌‌سازمان‌های ورزشی انجام گرفت. روش پژوهش، آمیخته (کمی و کیفی) و جامعه آماری شامل دو جامعه آماری از اساتید و خبرگان حوزه ورزش و کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. در بخش کیفی از 25 نفر از اساتید و خبرگان حوزه ورزش به صورت هدفمند نظرخواهی شد. در بخش کمی نیز 211 نفر از مدیران ...  بیشتر