آمایش ورزش استان مرکزی با رویکرد ISM

وحید نصیحت؛ مونا رضایی؛ رسول نظری؛ قاسم رحیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2592.2872

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تدوین مدل آمایش بخش ورزش استان مرکزی با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) انجام شد. روش تحقیق آمیخته و مبتنی بر استدلال قیاسی- استقرایی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل صاحب‌نظران و خبرگان ورزش و دانشگاه بود و از روش نمونه‌گیری هدفمند برای انتخاب افراد نمونه استفاده شد. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بود. تحلیل ...  بیشتر

ارتباط احساس خودسودمندی و توانایی تصویرسازی با عملکرد بازیکنان زن نخبة تنیس روی میز کشور

مونا رضایی؛ احمد حسن زاده؛ کیوان ملا نوروزی؛ مرتضی قالیباف طوسی نژاد؛ بهروز منتقمی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 295-310

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط احساس خودسودمندی و توانایی تصویرسازی با عملکرد بازیکنان زن نخبه تنیس روی میز کشوربود. روش نمونه‌گیری شامل انتخاب 32 نفر از بازیکنان راه یافته به دور پایانی مسابقات انفرادی برای تعیین مقام اول تا سی و دوم از میان 57 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس و روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. ابزار اندازه‌گیری ...  بیشتر