تدوین مدل کمی عوامل موثر بر مدیریت شکاف بین نسلی در ورزش همگانی ایران

امیر ماهیان جاغرق؛ شهریار خرازیان؛ احسان اسداللهی؛ میثم رضایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 آذر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.3029.3204

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین مدل کمی عوامل موثر بر مدیریت شکاف بین نسلی در ورزش همگانی ایران بود. در تحقیق حاضر برای دستیابی به مدل مفهومی و تائید آن ابتدا با استفاده از رویکرد کیفی (تحلیل مضمون) و مصاحبه با 14 نفر از خبرگان به شیوه نمونه‌گیری هدفمند شامل اساتید علوم ورزشی و مدیریت ورزشی، متخصصین حوزه ورزش همگانی، خبرگان حوزه جامعه‌شناسی و ...  بیشتر

ارائه مدل تأثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان

شهریار خرازیان؛ فریده اشرف گنجوی؛ علی زارعیان

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 301-322

چکیده
  هدف از انجام تحقیق حاضر، تبیین مدل تأثیر فرهنگ سازمانی بر سرمایه اجتماعی مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مدیران و کارکنان وزارت ورزش و جوانان (900 نفر) بود که به صورت هدفمند انتخاب شدند و بر اساس جدول مورگان، 270 نفر از آن­ها به صورت تصادفی ساده گزینش و موردآزمون قرار گرفتند. نحوه گردآوری اطلاعات، ...  بیشتر