تدوین مدل راهبردی توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی کشور

علی جمالی قراخانلو؛ سیدمحمد کاشف؛ فاطمه عبدوی

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 133-158

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.460

چکیده
  هدف از این تحقیق، تدوین مدل راهبردی توسعه پایگاه های ورزش قهرمانی ایران می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان 31 پایگاه ورزش قهرمانی موجود در کشور و اساتید دانشگاه و خبرگان ورزشی حدود به تعداد 154 نفر تشکیل می دادند. برای انتخاب نمونه پژوهش در بخش کیفی،20 نفر به صورت هدفمند و در بخش کمی، 134 نفر به صورت کل شمار انتخاب شدند. روش ...  بیشتر