طراحی الگوی کیفی برنامه ریزی اقتصادی باشگاه های فوتبال کشور

سید محمدحسین رضوی؛ مسعود فریدونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2263.2622

چکیده
  هدف تحقیق حاضر طراحی الگوی کیفی برنامه‌ریزی اقتصادی باشگاه‌های فوتبال کشور بود. در این تحقیق از رهیافت نظام مند استفاده شد و داده‌های تحقیق به واسطه مصاحبه با متخصصان جمع‌آوری گردید و داده‌های استخراج شده از مصاحبه بعد از طی مراحل کدگذاری باز، محوری و انتخابی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و مفاهیم و مقوله‌ها در قالب الگوی کیفی ...  بیشتر

طراحی مدل تأثیر کارکرد اجتماعی و روانشناختی رسانه‌های اجتماعی ورزشی بر دلبستگی هواداران تیم استقلال تهران

معصومه کلاته سیفری؛ محسن اسمعیلی؛ مسعود فریدونی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 85-100

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش،‌ بررسی تأثیر کارکرد اجتماعی و روانشناختی رسانه­های اجتماعی ورزشی بر دلبستگی هواداران تیم استقلال تهران بود. روش پژوهش همبستگی بود که به صورت میدانی به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه هواداران تیم استقلال تهران بود که حداقل در صفحه رسمی باشگاه در اینستاگرام یا کانال رسمی باشگاه استقلال تهران در تلگرام ...  بیشتر