بررسی علل گرایش ورزشکاران نخبه به دوپینگ

محسن بیرانوند؛ حسین رجبی نوش آبادی؛ سید نصرالله سجادی؛ مهرزاد حمیدی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 83-94

چکیده
  اهمیت و نقش ورزش در حوزه بین­المللی و به طور ویژه حضور ورزشکاران پاک و عاری از دوپینگ در رویدادهای ورزشی بر کسی پوشیده نیست. هدف از پژوهش حاضر، بررسی علل گرایش ورزشکاران نخبه به دوپینگ است که با روش کیفی انجام شد. جامعۀ آماری این پژوهش را هیئت رئیسه فدراسیون­ها، مربیان و ورزشکاران تیم­های ملی دوچرخه سواری، دومیدانی، وزنه برداری، ...  بیشتر

طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سیدنصراله سجادی؛ حبیب هنری

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 10-36

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی و از جهت روابط بین متغیر ها، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(466 نفر) بود که با استفاده از جدول کرجسی ـ مورگان، 214 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین ...  بیشتر

ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

مهرزاد حمیدی؛ اکبر آفرینش خاکی؛ رضا نقی پور اصل

دوره 12، شماره 22 ، اسفند 1392، ، صفحه 29-40

چکیده
  هدف کلی این پژوهش، بررسی ارتباط فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری این پژوهش را همه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان در بخش تربیت بدنی و ورزش تشکیل می دادند که تعداد آنها290 نفر بود. حجم نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان، 165 نفر به دست آمد که در نهایت 150 پرسشنامه به درستی برگشت داده شد. ابزار ...  بیشتر