بررسی رابطه دین داری و گرایش به جرم (مورد مطالعه: جوانان شهر دره شهر)

حسین ملتفت؛ جابر مولایی

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 121-136

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی ارتباط دین داری و گرایش به جرم در بین جوانان شهر دره شهر انجام شده است. روش پژوهش، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش  شامل جوانان 18 تا 29 سال شهر دره شهر است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 376 نفر در نظر گرفته شده است. در این مطالعه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بهره گیری شده و ابزار جمع آوری داده ...  بیشتر

نسبت جهانی شدن و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر آبدانان)

جابر مولایی؛ یارمحمد قاسمی؛ مهری مرادخانی

دوره 16، شماره 35 ، خرداد 1396، ، صفحه 51-70

چکیده
  جهانی شدن، پدیده­ای است که در چند دهه گذشته جامعه­ جهانی را با شدت و ضعفی متفاوت تحت تأثیر  خود قرار داده است. تأثیر این فرآیند می تواند موجب دگرگونی در فرآیند تولید و بازتولید هویت اجتماعی جوانان شود. بنابراین، هدف از این پژوهش، بررسی تأثیر ابعاد جهانی شدن بر هویت اجتماعی جوانان شهر آبدانان است. جهت تبیین این مسئله، نظریه گیدنز ...  بیشتر