موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران

صدیقه صالحی؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ شهرام عروف زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2264.2623

چکیده
  جانشین‌پروری فرایندی استراتژیک است که می‌تواند موجب تضمین کیفیت منابع انسانی شود و توانایی استفاده از قابلیت‌های کارکنان را به حداکثر برساند با این حال مدیریت و توسعه جانشین پروری در سازمان‌های ورزشی با موانع متعددی روبرو می‌باشد لذا هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی موانع توسعه جانشین‌پروری در ادارات کل ورزش و جوانان ایران می‌باشد. ...  بیشتر

ارائه مدل اثر یادگیری زدایی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری سرمایه فکری و رفتار نوآورانه در میان کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشور

حسین مظاهری؛ مینا مستحفظیان؛ مسعود نادریان جهرمی؛ مهناز مروی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2898.3113

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل اثر یادگیری زدایی بر عملکرد سازمانی با میانجیگری سرمایه فکری و رفتار نوآورانه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشور انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان کشور تشکیل دادند که 38۴ نفر از کارکنان از طریق پرسشنامه حضوری و آنلاین با روش نمونه گیری خوشه ...  بیشتر

تحلیلی عوامل موثر بر اجتماعی شدن معلولین ورزشکار از طریق ورزش

مریم مجیدی؛ حمید زاهدی؛ مهناز مروی؛ مینا مستحفظیان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1403

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3201.3335

چکیده
  هدف از اجرای پزوهش حاضر مطالعه تحلیلی عوامل مؤثر بر اجتماعی شدن معلولین ورزشکار از طریق ورزش بود. به‌منظور ارائه مدل از رویکرد تحلیل مضمون استفاده شد و مدل مربوطه از طریق تحلیل عاملی اکتشافی تأیید شد. در این پژوهش، درمجموع ۲۰ مصاحبه‌ تا رسیدن به اشباع نظری، اجرا شد. سپس پرسشنامه محقق ساخته حاصل از مرحله کیفی توسط 294 نفر نمونه از ورزشکاران ...  بیشتر

ارائه الگوی پویایی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران

محمد مرادی؛ مینا مستحفظیان؛ حمید قاسمی؛ حمید زاهدی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.1800.2281

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی پویایی سازمانی در وزارت ورزش و جوانان انجام شد. این پژوهش دارای رویکرد کیفی بود که با به کارگیری نظریه داده بنیاد به اجرا درآمد. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید مدیریت ورزشی و مدیران وزارت ورزش و جوانان بود که نمونه گیری از آنها به صورت هدفمند و با روش گلوله برفی انجام شد و داده ها بعد از اجرای 14 مصاحبه به ...  بیشتر

ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE

مریم وفاخواه؛ مهدی سلیمی؛ مینا مستحفظیان؛ رضا شجیع

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 223-236

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1689.2188

چکیده
  شواهد و قرائن موجود در ایران نشان می‌دهد مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله دارد. در این بین سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یکی از کاملترین و مؤثرترین سیستم‌های مدیریتی است که می‌تواند به مرتفع ساختن این چالش کمک کند. براین مبنا تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی ...  بیشتر