ارتباط احساس خودسودمندی و توانایی تصویرسازی با عملکرد بازیکنان زن نخبة تنیس روی میز کشور

مونا رضایی؛ احمد حسن زاده؛ کیوان ملا نوروزی؛ مرتضی قالیباف طوسی نژاد؛ بهروز منتقمی

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 295-310

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی ارتباط احساس خودسودمندی و توانایی تصویرسازی با عملکرد بازیکنان زن نخبه تنیس روی میز کشوربود. روش نمونه‌گیری شامل انتخاب 32 نفر از بازیکنان راه یافته به دور پایانی مسابقات انفرادی برای تعیین مقام اول تا سی و دوم از میان 57 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس و روش پژوهش این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی بود. ابزار اندازه‌گیری ...  بیشتر

ارتباط بین کمال گرایی و خودتعیینی با راهبردهای مقابله ای دانشجویان تیم های ورزشی

مرتضی قالیباف طوسی نژاد؛ مونا رضایی؛ بهروز منتقمی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 71-84

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تعیین ارتباط بین کمال گرایی و خودتعیینی با راهبردهای مقابله­ای دانشجویان تیم های ورزشی بود. جامعۀ آماری  پژوهش شامل دانشجویان ورزشکار عضو تیم های ورزشی دانشگاه علم و صنعت (232 نفر) بود که نمونۀ آماری نیز کل­شمار در نظر گرفته شد. ابزار پژوهش، «پرسشنامۀ کمال­گرایی چند بُعدی» (فراست و همکاران، 1990) با ضریب پایایی ...  بیشتر