عوامل موثر بر بازاریابی رسانه اجتماعی باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

زهرا علم؛ میرحسن سید عامری؛ محمد خبیری؛ مجتبی امیری

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 9-28

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر بازاریابی رسانه اجتماعی در باشگاه­های لیگ برتر فوتبال ایران است.  پژوهش حاضر از نوع کیفی بود که با به کارگیری تئوری داده­بنیاد انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه با 19 نفر از مدیران سطح عالی رسانه، اساتید هیئت علمی دانشگاه با گرایش بازاریابی ورزشی، مدیران بازاریابی و فناوری اطلاعات سازمان لیگ، ...  بیشتر

مدلسازی معادلات ساختاری قابلیت های بازاریابی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

کریم زهره وندیان؛ هاشم کوزه چیان؛ محمذ احسانی؛ مجتبی امیری

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 169-186

چکیده
  هدف این پژوهش، مدل سازی معادلات ساختاری قابلیت‌های بازاریابی باشگاه‌های فوتبال لیگ برتر بود. روش تحقیق آمیخته[1] و با استفاده از روش نظریه داده ‌بنیاد بود. جامعه آماری شامل مدیران بازاریابی باشگاه‌ها، فدراسیون، سازمان لیگ و اساتید متخصص بازاریابی ورزشی دانشگاه‌ها بودند. مشارکت‌کنندگان مرحله کیفی به روش نظری و شیوه گلوله برفی ...  بیشتر

عوامل زمینه ای موثر بر موفقیت کسب و کارهای متوسط و کوچک ورزش کشور

فرزاد نوبخت؛ محمد احسانی؛ هاشم کوزه چیان؛ مجتبی امیری

دوره 14، شماره 28 ، شهریور 1394، ، صفحه 25-37

چکیده
  هدف اصلی این تحقیق، تحلیل عوامل زمینه ای موفقیت کسب و کارهای ورزشی بود. روش تحقیق از نوع میدانی و جامعه آماری تحقیق کسب و کارهای کوچک و متوسط ورزشی کشور (1500N=) بودند که تعداد306 شرکت به صورت نمونه انتخاب گردید. اطلاعات مورد نیاز، از طریق پخش پرسشنامه محقق ساخته در بین مدیران شرکت‌ها، جمع آوری و با استفاده از آزمون تحلیل عاملی اکتشافی مورد ...  بیشتر