رتبه بندی شاخص های تاثیرگذار بر فروش محصولات ورزشی از طریق مجازی

معصومه بابایی مبارکه؛ عبدالمهدی نصیرزاده؛ برانوش نیک بین

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 215-226

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، رتبه بندی شاخص های تاثیرگذار بر فروش محصولات ورزشی از طریق فضای مجازی از دیدگاه دانشجویان است. جامعه آماری پژوهش، دانشجویان تربیت بدنی زن و مرد دانشگاه پیام نور استان تهران است که تعداد کل آن ها 1302 نفر بودند (635 زن و 667 مرد). نمونه آماری با توجه به جدول مورگان 302 نفر تعیین شد که با روش نمونه گیری خوشه ای و تصادفی از واحدهای ...  بیشتر