ارزیابی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه‌های عمرانی ورزشی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فهیمه ابراهیمی؛ زینت نیک آیین؛ سید حمید سجادی هزاوه

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 305-318

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.487

چکیده
  افزایش مدت‌زمان اجرای پروژه‌های عمرانی ورزشی می­تواند سبب بروز آثار منفی متعددی در جهت توسعه ورزش و به تبع آن توسعه کشور گردد. از این­رو هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه­های عمرانی ورزشی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بود. روش تحقیق آمیخته کیفی- کمی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

ارائه مدل بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران با رویکرد نظریه داده- بنیاد

آزاده ناصریان؛ سیدحمید سجادی هزاوه؛ علی زارعی؛ زینت نیک آیین

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 77-92

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.457

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه الگوی بهره وری برنامه های تخصصی ورزش بانوان در کانال ورزش ایران با رویکرد نظریه داده- بنیاد بود. روش پژوهش حاضر، کیفی و از نوع اکتشافی بود. جامعه آماری این پژوهش را مجموعه ای از متخصصان رسانه دارای سابقه تدریس دانشگاهی یا فعالان حوزه ورزش و رسانه، متخصصان ترویج ورزش در رسانه و آشنا با آن، صاحب نظران و صاحب منصبان ...  بیشتر