بررسی گرایش جوانان استان همدان به ازدواج با تاکید بر متغیرهای نگرش(معرفتی و بلوغ فکری)، ارزش ها، عوامل روانی(هیجانی) و سبک زندگی

حسن قراباغی؛ سید مرتضی هنرمند؛ محمد آتله خانی؛ کیومرث قیصری گودرزی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2832.3059

چکیده
  ازدواج به‌عنوان مبنای شکل‌گیری نهاد خانواده همواره موردتوجه قرارگرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی گرایش جوانان استان همدان به ازدواج با رویکرد به مبانی نگرشی(معرفتی و بلوغ فکری)، ارزشی، روانی(هیجانی) و سبک زندگی اجرا شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افراد 18 الی 35 سال استان همدان تشکیل میدادند. حجم نمونه آماری شامل 449 نفر با استفاده ...  بیشتر

تأثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر حجاب و عفاف، هویت دینی و فردی، تعامل با خانواده و افسردگی و انزوا در بین جوانان

حسن قراباغی؛ مجید یوسفی افراشته؛ وحید صالحی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 257-272

چکیده
  امروزه شبکه های اجتماعی مجازی، تعاملات و جوانب مختلف زندگی افراد جامعه به ویژه جوانان را تحت تأثیر قرار داده اند. پژوهش حاضر به منظور شناسایی اهداف، میزان و نحوه استفاده جوانان استان همدان از شبکه های اجتماعی مجازی و نیز تأثیر این شبکه ها بر چهار متغیر حجاب و عفاف، هویت دینی و فردی، تعامل با خانواده و افسردگی و انزوا اجرا شد. جامعه ...  بیشتر