تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان

پریسا ساریخانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی باقری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.702

چکیده
  امروزه توسعه پایدار و مدیریت سبز از سوی سازمان‌ها از تمام جهات موردتوجه می‌باشد. در همین راستا، مدیریت منابع انسانی باید سازمان‌ها را در رسیدن به هدف‌های سبز یاری کند. این پژوهش به نقش مدیریت منابع انسانی سبز در توسعه پایدار وزارت ورزش پرداخته و روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان وزارت ورزش ...  بیشتر

تأثیر مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه پایدار در وزارت ورزش و جوانان

پریسا ساریخانی؛ حبیب هنری؛ جواد شهلایی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.855

چکیده
  امروزه توسعه پایدار و مدیریت سبز از سوی سازمان‌ها از تمام جهات موردتوجه می‌باشد. در همین راستا، مدیریت منابع انسانی باید سازمان‌ها را در رسیدن به هدف‌های سبز یاری کند. این پژوهش به نقش مدیریت منابع انسانی سبز در توسعه پایدار وزارت ورزش پرداخته و روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل مدیران و کارمندان وزارت ورزش ...  بیشتر

کاوش عوامل مؤثر در توسعه شطرنج ایران با رویکرد بین‌المللی

احسان قائم مقامی؛ حبیب هنری؛ غلامعلی کارگر؛ جواد شهلایی باقری

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 113-128

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.477

چکیده
  شناخت مسائل و مشکلات ورزش نیازمند نگاهی علمی، تجربی و توسعه­ای است. هدف از تحقیق حاضر، کاوش عوامل مؤثر در توسعه شطرنج ایران با رویکرد بین‌المللی بود. روش تحقیق مورد استفاده، روش زمینه یابی از نوع اکتشافی بود و اطلاعات مورد نیاز با استفاده از مطالعات اسنادی و مصاحبه با خبرگان به دست آمد. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید دانشگاهی و اساتید ...  بیشتر

ارزیابی عوامل تاثیر گذار بر نوآوری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

فریده ایزدی شهنانی؛ جواد شهلائی باقری؛ حبیب هنری

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 265-284

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.467

چکیده
   هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل تاثیرگذار بر نوآوری سازمانی در وزارت ورزش و جوانان در وضـعیت موجـود و وضعیت مطلـوب می­باشد. این پژوهش به لحاظ هدف، در زمره تحقیقات کاربردی-توسعه­ای و از نظر ماهیت روش، در دسته تحقیقات توصیفی قرار می­گیرد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران کل ستادی وزارت ورزش و جوانان، معاونان آن­ها و مدیران کل ...  بیشتر

تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران

سمیه رهبری؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 113-134

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران بود. با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 21 مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته با متخصصان ورزش همگانی و حمایت مالی، مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور

فهیمه مومنی فر؛ حبیب هنری؛ امین راجی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 27-42

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص­های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور بود. این تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل نخبگان مدیریت ورزشی، از جمله اعضای هیئت علمی رشته تربیت بدنی و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان(450=N) بودند که بر مبنای جدول مورگان ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی برتفکر راهبردی درفدراسیون‌های منتخب ورزشی

غلامرضا شعبانی بهار؛ محمود گودرزی؛ حبیب هنری؛ حمیدرضا مقصودی ایمن

دوره 15، شماره 32 ، شهریور 1395، ، صفحه 9-24

چکیده
  هدف از اجرای این تحقیق، بررسی تاثیرمدیریت مشارکتی و تفکر راهبردی در فدراسیون‌های منتخب ورزشی ‏‏‏ایران است. ابزار اندازه گیری این تحقیق شامل پرسشنامه‌ مدیریت مشارکتی(لباف و رنجبر،1381) و پرسش نامه استاندارد تفکر راهبردی (لیدکا، 1998) با روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی (CFA) و پایایی پرسشنامه‌ مدیریت مشارکتی (88/0) و پرسش نامه تفکر ...  بیشتر

طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان

زهرا بیگمی؛ مهرزاد حمیدی؛ سیدنصراله سجادی؛ حبیب هنری

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 10-36

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی مدل معادلات ساختاری سیاست ها و دستاوردهای مدیریت منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان بود. روش تحقیق، توصیفی ـ پیمایشی و از جهت روابط بین متغیر ها، همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارشناسان وزارت ورزش و جوانان(466 نفر) بود که با استفاده از جدول کرجسی ـ مورگان، 214 نفر به عنوان نمونه پژوهش تعیین ...  بیشتر

طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان

حمید قاسمی؛ حبیب هنری؛ مرتضی رضایی صوفی؛ فهیمه مومنی فر

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، ، صفحه 23-40

چکیده
     مدیران با وظایف و اختیاراتی که بر عهده دارند می توانند نقش بی بدیلی در هدایت و راهبری سازمان ها بر عهده گیرند که در علم مدیریت به وظایف، نقش ها و شایستگی­های مدیران اشاره شده است. هدف از این پژوهش، طراحی الگوی شایستگی های محوری برای انتصاب مدیران میانی وزارت ورزش و جوانان بود. این تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری این ...  بیشتر