حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور با رویکرد گراندد تئوری

اصغر غلامی؛ فرشاد امامی؛ سعید امیرنژاد؛ جمشید سیارنژاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1610.2121

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو حکمرانی مطلوب در ساختار ورزش قهرمانی کشور انجام شده است. روش تحقیق به شیوه کیفی و مبتنی بر نظریه پردازی داده بنیاد است. در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش استراس و کوربین و مدل پارادایمی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل افراد دارای ...  بیشتر

تدوین الگوی توفیق سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر آینده اندیشی

کاوه آزاده؛ فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی؛ نصراله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1649.2155

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توفیق سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر آینده اندیشی اجرا شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی می‌باشد؛ که به شکل میدانی انجام گرفته است. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد متخصص و نخبه آشنا به مباحث رفتار سازمانی و ...  بیشتر

طراحی مدل هویت ملی قهرمانان ورزشی با رویکرد تحقیقات کیفی

عبدالرضا ساور؛ فرشاد امامی؛ سید جعفر موسوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2448.2765

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل هویت ملی قهرمانان ورزشی کشور بود. روش تحقیق به صورت کیفی و با استفاده از با رویکرد تحلیل مضمون انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به روش کینگ و همکاران انجام گرفت. مشارکت‌کنندگان در تحقیق را اساتید تربیت بدنی با گرایش مدیریت ورزشی که با موضوع تحقیق ...  بیشتر

آینده نگاری پیشران های اقتصادی صنعت ورزش ایران

علیرضا ناصحی؛ فرشاد امامی؛ سجاد غلامی ترکسلویه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2843.3071

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی پیشران های اقتصادی صنعت ورزش ایران بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق را کلیه استاید دانشگاهی تشکیل دادند که در زمینه اقتصاد و بازاریابی ورزشی از دانش لازم برخوردار بودند. روش نمونه‌گیری هدفمند بود. در نهایت 13 مصاحبه با خبرگان انجام شد که بعد از مصاحبه 11 تحقیق به ...  بیشتر

مدل کیفی نقش ورزش قهرمانی در ایجاد برندملی و تصویرسازی مثبت از کشور ایران در جهان

محمدرضا غلام زاده؛ نصرالله محمدی؛ عظیم صلاحی کجور؛ فرشاد امامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 دی 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.3090.3248

چکیده
  هدف از اجرای پژوهش بررسی نقش ورزش قهرمانی در ایجاد برندملی و تصویر‌سازی مثبت از کشور ایران در جهان بود. همچنین پژوهش حاضر بر مبنای جستجوی داده، دارای ماهیت کیفی و مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد و از نوع پژوهش‌های کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را اعضای هیئت علمی‌دانشگاه در گروه مدیریت ورزشی و بازرایابی، مدیران وزارت ورزش و جوانان و کمیته‌ ...  بیشتر