شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران

علی خالدی فرد؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 297-318

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1904.2354

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ­ای و مداخله ­گر موثر بر ایجاد اشتغال پایدار دانش­ آموختگان علوم ورزشی ایران و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بود. جمع­آوری داده­ها از طریق مصاحبه­ های عمیق و نیمه­ ساختاریافته صورت گرفت که بعد از 16 مصاحبه به اشباع نظری ...  بیشتر

ارائه مدل توسعه برند پوشاک ورزشی ایرانی

علی قبادی؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 247-265

چکیده
  هدف از این تحقیق، ارائه مدلی برای توسعه برند پوشاک ورزشی ایرانی بر اساس نظریه داده بنیاد بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مدیران بازاریابی‌، تولیدکنندگان پوشاک ورزشی داخلی و اساتید حوزه بازاریابی دانشگاه بودند. بدین منظور پس از مطالعه پیشینه تحقیق، مصاحبه‌های کیفی نیمه ساختارمند و عمیق با روش نمونه‌گیری هدفمند نظری انجام شد. ...  بیشتر