مقایسه حمایت سازمانی، تبانی وخشونت ادارک شده در میان داوران فوتبال ایران و عراق

محمد امین سواری؛ امین خطیبی؛ اسماعیل ویسیا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2140.2528

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر، مقایسه ادراکات داوران فوتبال در کشورهای ایران و عراق در خصوص متغیرهای حمایت سازمانی، خشونت و تبانی بود. روش پژوهش حاضر، توصیفی- مقایسه‌ای بود که به شکل الکترونیکی و از طریق پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری کلیة داوران فوتبال شاغل در کشورهای ایران و عراق بود که سابقة قضاوت در لیگ برتر، مسابقات آسیایی و مسابقات ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ای و مداخله گر موثر بر اشتغال پایدار دانش آموختگان علوم ورزشی ایران

علی خالدی فرد؛ ناهید شتاب بوشهری؛ امین خطیبی؛ صدیقه حیدری نژاد

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 297-318

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1904.2354

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل عوامل زمینه ­ای و مداخله ­گر موثر بر ایجاد اشتغال پایدار دانش­ آموختگان علوم ورزشی ایران و در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان آگاه به موضوع تحقیق بود. جمع­آوری داده­ها از طریق مصاحبه­ های عمیق و نیمه­ ساختاریافته صورت گرفت که بعد از 16 مصاحبه به اشباع نظری ...  بیشتر