آینده‌‌نگری راهبردی فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر پیشران‌‌های کلیدی

محمد سلیمانی؛ طیبه زرگر؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 فروردین 1403

https://doi.org/10.22034/ssys.2024.3070.3233

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی پیشران‌‌های کلیدی فدارسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران با رویکرد آینده‌‌نگری راهبردی بود. این پژوهش به لحاظ روش‌‌شناسی از نوع آمیخته است. در بخش کیفی رویکرد پژوهش تحلیل مضمون و در بخش کمی دلفی فازی و آینده‌‌نگری رهیافت تحلیل ساختاری بود. مشارکت‌‌کنندگان این پژوهش را در بخش کیفی مربیان تیم‌‌های ملی و باشگاهی، ...  بیشتر

تدوین علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران

اسلام کریمی؛ فریده شریفی فر؛ رضا نیک بخش

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 83-108

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1708.2206

چکیده
  پژوهش حاضر درصدد تدوین علل تأثیرگذار بر مدیریت راهبردی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران بوده است. از این منظر داده های پژوهش با استفاده از رهیافت پژوهش کیفی و از نوع مطالعه دلفی، با تشکیل پنل13 نفره دلفی از خبرگان و صاحب نظران حوزه ورزش فوتبال و در سطح دانشگاهی و اجرایی که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند یا قضاوتی انتخاب شده ...  بیشتر