سناریونگاری آینده برندهای سازمانی و شرکتی صنعت ورزش ایران

معصومه صفری؛ کورش ویسی؛ سمیرا علی آبادی؛ محسن اسمعیلی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مهر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2937.3145

چکیده
  هدف این پژوهش سناریونگاری آینده برندهای سازمانی و شرکتی صنعت ورزش ایران بود. مطالعه حاضرآینده پژوهی بود. انتخاب این افراد به‌صورت هدفمند بود و بر مبنای معیارهای خبرگی 25 نفر انتخاب شدند. در این مطالعه برای گردآوری داده‌ها از ابزار مصاحبه و پرسشنامه استفاده شد. در این مطالعه از الگوی سناریونگاری مدل شوارتز که مبتنی بر هشت مرحله‌ است ...  بیشتر

شناسایی حوزه های تامین منابع مالی در سازمان های ورزشی

محسن اسمعیلی؛ مهدی رسولی؛ طهماسب شیروانی؛ مصطفی افشاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آبان 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2869.3093

چکیده
  هدف از این تحقیق بررسی و شناسایی روشهای تامین منابع مالی سازمانهای ورزشی (مطالعه موردی: هیاتهای ورزشی استان تهران) بود. روش تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بود. جامعه آماری شامل اعضا هیات رییسه هیئت‌های ورزشی، مدیران و کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان تهران (150 نفر) بود. نمونه‌گیری به شکل تصادفی طبقه ای و به تعداد 112 نفر انجام شد. داده‌ها ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران

طهماسب شیروانی؛ محسن اسمعیلی؛ محمد احسانی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 355-374

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.858.1587

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی عوامل مؤثر بر اجرای بازاریابی ورزشی در باشگاه‌های لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد آمیخته اکتشافی بود. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید مدیریت ورزشی، مدیران عامل و بازاریابان باشگاه‌های فوتبال، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و دانشجویان دکتری مدیریت ورزشی بودند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در ...  بیشتر

طراحی مدل آسیب شناسی برنامه ریزی اوقات فراغت با رویکرد قعالیت بدنی در استان تهران

محسن اسمعیلی؛ طهماسب شیروانی؛ شمس الدین رضایی؛ مصطفی افشاری

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 275-294

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.589.1389

چکیده
  هدف از تحقیق، بررسی و آسیب‌شناسی فرآیند موجود برنامه ریزی در اوقات فراغت مردم استان تهران و ارائه الگوی مطلوب می باشد. روش تحقیق از نوع اکتشافی و دارای ماهیت کیفی است که از تکنیک نظریه داده ‌بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری کلیه صاحب نظران مربوط به برنامه ریزی اوقات فراغت در سازمانهای متولی ورزش استان تهران بودند. نمونه آماری را ...  بیشتر