شناسایی و هنجاریابی عوامل موثر در تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران

زهرا عبدالوهابی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1608.2119

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر شناسایی و هنجاریابی عوامل موثر در تجارت الکترونیک فدراسیون فوتبال ایران بود. روش تحقیق حاضر با توجه به هدف تحقیق آمیخته یا به عبارتی ترکیبی است. در این تحقیق ابتدا روش کیفی و سپس روش کمی می باشد. جامعه آماری شامل دو بخش بود، جامعه آماری در بخش کیفی شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران بودند. رشته تحصیلی و داشتن ...  بیشتر

شناسایی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان

سید جلال عسگری؛ عباس خدایاری؛ سید نعمت خلیفه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2536.2833

چکیده
  هدف این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر همسویی استراتژیک در ادارات ورزش و جوانان بود. پژوهش حاضر به لحاظ فلسفه از نوع تفسیرگرایانه، به لحاظ رویکرد از نوع استقراریی، به لحاظ راهبرد از نوع نظریه داده بنیاد رویکرد گلیزر، به لحاظ انتخاب پژوهش از نوع تحقیق کیفی و به لحاظ بازه زمانی از نوع مقطعی است و در برای گردآوری داده‌های آن از ابزار مصاحبه ...  بیشتر

ارائه مدل پارادایمی بازی جوانمردانۀ مالی باشگاه‌های فوتبال ایران

علیرضا امامی فر؛ حسین عبدالملکی؛ عباس خدایاری؛ مهوش نور بخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2745.2987

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف تدوین مدل بازی جوانمردانۀ مالی باشگاه‌های فوتبال ایران انجام شد. روش‌شناسی این تحقیق از نوع کیفی و روش داده‌بنیاد بود. جامعه آماری پژوهش را تمامی مدیران، اساتید و محققان، قانون‌گذاران، کارگزاران بازیکنان و مربیان تشکیل می‌دهند. نمونه‌گیری به صورت نظری و با استفاده از روش قضاوتی و هدفمند تا رسیدن به حد کفایت و ...  بیشتر

تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور

حمید ناصری؛ پریوش نوربخش؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 367-390

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1806.2284

چکیده
  این پژوهش کیفی، با هدف غایی تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریة داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبة باز با 18 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان کوهنوردی دارای تجربه وسابقه صعودهای بلند، مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شده، از درون آنها مقوله‌هایی ...  بیشتر

تدوین مدل کمی توانمندسازی ملی برنامه‌های آموزشی منجیان غریق

ایلخان نوری؛ عباس خدایاری

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 475-492

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1108.1759

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تدوین مدل کمی الگوی توانمندسازی ملی برنامه­های آموزشی منجیان غریق است. پژوهش حاضر از نوع مدل‌سازی معادلات ساختاری (SEM) است. شرکت کنندگان متشکل از رؤسای هیئت­های استانی، افراد متخصص در کمیته­های تخصصی، مدرسان درجه 1 و ناجیان درجه 1 کشور بودند. نمونه پژوهش به تعداد 90 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. ...  بیشتر

الگوی ساختاری توسعه انجمن های ورزش‌های رزمی در ایران

حمیدرضا حصارکی؛ مهدی کهندل؛ عباس خدایاری؛ سیدنعمت خلیفه

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 145-160

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.876.1596

چکیده
  تحقیق پیش رو با هدف کلی تدوین مدل توسعه انجمن های ورزش های رزمی در ایران انجام گرفت. پژوهش حاضر توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارشناسان ورزش های رزمی و ورزشکاران رشته های رزمی بود (500=N). ابزار اندازه گیری متغیرهای پژوهش شامل پرسشنامه محقق ساخته عوامل موثر بر توسعه انجمن های ورزش های رزمی در ایران بود. به منظور تجزیه ...  بیشتر

تدوین چهارچوب نظام باشگاه داری در فوتبال ایران

شهرام چال اشتری مکاری؛ ابوالفضل فراهانی؛ عباس خدایاری؛ علی محمد صفانیا

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 231-246

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.465

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی الگوی نظام جامع باشگاه داری در فوتبال کشور شکل گرفته است. بر این اساس پژوهش حاضر به روش کیفی و با استفاده از نظریه داده- بنیاد انجام شده است. نمونه گیری به صورت هدفمند با تعداد 25 نفر از اساتید مدیریت ورزشی، کارشناسان و ورزشکاران و تا حد اشباع نظری صورت گرفت. تحلیل داده های حاصل از مصاحبه ها منطبق با راهبرد تحقیق ...  بیشتر

تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران

سمیه رهبری؛ عباس خدایاری؛ حبیب هنری؛ علیمحمد امیرتاش

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 113-134

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تدوین راهکارها و پیامدهای موثر بر حمایت مالی از ورزش همگانی ایران بود. با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع، از روش پژوهش کیفی استفاده شد. گردآوری داده‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد صورت گرفت. پس از انجام 21 مصاحبۀ عمیق و نیمه‌ساختار‌یافته با متخصصان ورزش همگانی و حمایت مالی، مقوله‌های اصلی پس از تکمیل فرایند ...  بیشتر

طراحی و تبیین چارچوب تعیین شایستگی کانونی شغلی در ورزشکاران حرفه ای

الهام شکرانی؛ محمدرضا برومند؛ عباس خدایاری

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 293-308

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، تعیین و ارزیابی مؤلفه‌های شایستگی کانونی شغلی ورزشکاران حرفه‌ای می‌باشد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- پیمایشی با هدف کاربردی است. جامعه پژوهش شامل تمامی افراد اگاه به موضوع پژوهش شامل مدیران، اساتید، مربیان و مشاوران شغلی حوزه ورزش حرفه­ای کشور بود. برآورد نمونه بر حسب تعداد قابل کفایت برای تحلیل در نرم­افزار SmartPLS ...  بیشتر

مدلسازی رابطه عملکرد و تعهد سازمانی با نقش میانجی تفکر راهبردی

گلرخ عیوضی؛ عباس خدایاری؛ مهوش نوربخش

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 205-220

چکیده
  هدف از این پژوهش، بررسی رابطه علی ارزیابی عملکرد بر تعهد سازمانی با میانجی‌‌گری تفکر راهبردی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ روش، از نوع توصیفی- همبستگی است که به شکل میدانی و با استفاده از پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره کل ورزش و جوانان ...  بیشتر

طراحی برنامه راهبردی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران (چشم انداز 1400)

علیرضا ذوالقدری؛ محسن باقریان؛ عباس خدایاری

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 57-74

چکیده
  هدف تحقیق حاضر، طراحی مجدد برنامه راهبردی فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران بود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بود که بر مبنای فرایند مطالعات راهبردی انجام شد. جامعه آماری این تحقیق را اعضای هیئت رئیسه فدراسیون، رؤسای کمیته های ستادی و رؤسای هیئت‌های ورزشی فدراسیون تکواندو در استان‌ها به تعداد 65 نفر تشکیل می داد. به علت محدود بودن ...  بیشتر

طراحی الگوی بهره وری فدراسیون والیبال ایران

علی پورعروجی؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی؛ رسول نوروزی سید حسینی

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 147-164

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی بهره­وری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری را گروه متخصصان،کارشناسان، مدرسان و مدیران حوزه پژوهش تشکیل می دادند. (200=N) نمونه آماری برابر جامعه آماری و به روش کل شمار بود. (200=n) برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­ای محقق ساخته استفاده گردید. برای ساخت پرسشنامه، ابتدا از طریق مصاحبه ...  بیشتر

تاثیر هوش سازمانی بر بهره وری با میانجیگری فناوری اطلاعات در ادارات کل ورزش و جوانان

حسن آذرنیا؛ علی محمد صفانیا؛ عباس خدایاری

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 129-146

چکیده
  هدف اصلی تحقیق حاضر، بررسی تاثیر هوش سازمانی بر بهره وری  با میانجی گری فناوری اطلاعات در ادارات کل ورزش و جوانان ایران است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ استراتژی تحقیق، پیمایشی می باشد که برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسشنامه های هوش سازمانی آلبرخت، فناوری اطلاعات حنفی زاده و بهره وری(مدل اچیو) استفاده شد. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر

بررسی رابطه سابقه ورزشی با میزان تحلیل رفتگی مربیان لیگ یک و لیگ برتر فوتبال ایران

عباس خدایاری؛ حمید قاسمی؛ بهنام طاهرزاده

دوره 12، شماره 20 ، شهریور 1392، ، صفحه 77-92

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه سابقه ورزشی با میزان تحلیل رفتگی مربیان لیگ برتر و لیگ یک فوتبال ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از نوع کاربردی و توصیفی می‌باشد و نمونه آماری آن کلیه مربیان لیگ برتر و لیگ یک فوتبال کشور به تعداد 78  نفر مربی بودند. روش نمونه گیری به صورت هدفدار بوده است و ابزار اندازه گیری، شامل پرسشنامه تحلیل رفتگی مسلش ...  بیشتر