طراحی مدل پیش بینی موفقیت کشورها در جام جهانی فوتبال 2018 روسیه با استفاده از روش هوشمند شبکه پرسپترون چندلایه (MLP)

فهیمه میرزایی؛ مجید جلالی فراهانی؛ امین قاضی زاهدی؛ قدرت اله باقری

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 285-304

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.486

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل پیش­بینی موفقیت کشورهای شرکت کننده در جام­جهانی فوتبال 2018 روسیه بود. این پژوهش، در دو مرحله کیفی (تعیین شاخص­ها) و کمی (جمع آوری داده­های مربوط به کشورهای منتخب) انجام شد. مصاحبه­های کیفی نیمه­ساختارمند و عمیق با 24 نفر از نخبگان آگاه از موضوع پژوهش به صورت غیرتصادفی هدفمند صورت گرفت. پس از شناسایی ...  بیشتر

پیش‌بینی موفقیت کشورهای شرکت‌ کننده در بازی‌های المپیک 2016 ریودوژانیرو با استفاده از روش هوشمند شبکه‌های پرسپترون چندلایه (MLP)

حسین زارعیان؛ علیرضا الهی؛ نصراله سجادی؛ امین قاضی زاهدی

دوره 14، شماره 30 ، اسفند 1394، ، صفحه 37-54

چکیده
  حسین زارعیان[1] علیرضا الهی[2]  نصرالله سجادی[3] امین قاضی زاهدی[4]   تاریخ دریافت مقاله: 1/11/1393                                                                                  ...  بیشتر