الگوی پارادایمی کیفیت خدمات در گردشگری کوهنوردی و کوهپیمایی

لیلا بهرامی؛ حسین اکبری یزدی؛ مرجان صفاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1011.1692

چکیده
  با توجه به توسعه جایگاه گردشگری کوهنوردی و کوهپیمایی، توجه ویژه به کیفیت خدمات، برای جلب رضایتمندی گردشگران اهمیت زیادی یافته است. هدف از این پژوهش، تدوین الگوی پارادایمی کیفیت خدمات در گردشگری کوهنوردی و کوهپیمایی است. روش تحقیق- این پژوهش کاربردی بوده و به روش گراندد تئوری به شیوه سیستماتیک (اشتراووس کوربین) انجام شد. گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

تدوین نقشه استراتژیک ورزش قهرمانی ایران

میثم رحیمی زاده؛ علی رغبتی؛ حسین اکبری یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2769.3010

چکیده
  هدف از این تحقیق تدوین نقشه استراتژیک ورزش قهرمانی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته(کیفی و کمّی) بود که اطّلاعات مورد نیاز در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های انفرادی و شورای راهبردی و در بخش کمّی با استفاده از ماتریس های خاص مطالعات راهبردی و پرسشنامه های مقایسات زوجی استخراج شد. اعضای شورای راهبردی ...  بیشتر

تدوین برنامه راهبردی فدراسیون ورزشی تنیس روی میز ایران با استفاده از رویکرد A’WOT

محمود علیزاده؛ حسین اکبری یزدی؛ علیرضا الهی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 241-260

چکیده
  با توجه به ویژگی های پیچیده و متغیر محیط ورزش، تدوین برنامه های راهبردی یکی از اولویت های فدراسیون ها و سازمان های ورزشی است. هدف از انجام این پژوهش، تدوین برنامه راهبردی فدراسیون تنیس روی میز ایران با استفاده از رویکرد A’Wot بود. این پژوهش کاربردی و از نوع پژوهش های آمیخته و با رویکرد مطالعات راهبردی بود. در این پژوهش با بهره گیری ...  بیشتر