الگوی پارادایمی کیفیت خدمات در گردشگری کوهنوردی و کوهپیمایی

لیلا بهرامی؛ حسین اکبری یزدی؛ مرجان صفاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1011.1692

چکیده
  با توجه به توسعه جایگاه گردشگری کوهنوردی و کوهپیمایی، توجه ویژه به کیفیت خدمات، برای جلب رضایتمندی گردشگران اهمیت زیادی یافته است. هدف از این پژوهش، تدوین الگوی پارادایمی کیفیت خدمات در گردشگری کوهنوردی و کوهپیمایی است. روش تحقیق- این پژوهش کاربردی بوده و به روش گراندد تئوری به شیوه سیستماتیک (اشتراووس کوربین) انجام شد. گردآوری داده‌ها ...  بیشتر

شناسایی کژکارکردهای سیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش با استفاده از تکنیک دلفی

شهرزاد نیری؛ مرجان صفاری

دوره 15، شماره 31 ، خرداد 1395، ، صفحه 150-151

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی کژکارکردهای سیمای جمهوری اسلامی ایران در حوزه ورزش بود و از راهبرد پژوهش کیفی و تکنیک دلفی استفاده گردید. گردآوری داده‌ها در دو مرحله انجام شد: در مرحله اول، فهرستی از گزاره‌های مربوط به کژکاردهای رسانه از طریق جست و جو در منابع کتابخانه‌ای و بررسی نظریه‌های بیان‌شده در حوزه ارتباطات جمعی استخراج شد؛ سپس ...  بیشتر

راهبردها و پیامدهای مدیریت ارتباط دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش

وحید ساعتچیان؛ سید فریده حداوی؛ حسین اکبری یزدی؛ مرجان صفاری

دوره 14، شماره 27 ، خرداد 1394، ، صفحه 193-208

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهای مدیریت ارتباط دانشکده های تربیت بدنی و علوم ورزشی و بخش اجرایی صنعت ورزش بود. از این رو، مصاحبه های عمیق با نخبگان در حیطه موضوع پژوهش صورت گرفت. نمونه گیری به صورت هدفمند و به روش گلوله برفی دنبال شد و در نهایت، 18 مصاحبه کیفی انجام گردید. یافته های پژوهش از طریق روش کد گذاری در سه مرحله باز، ...  بیشتر

عوامل ساختاری ورزش‌برای‌همه در ایران با رویکرد تحقیق آمیخته

مرجان صفاری

دوره 13، شماره 25 ، آذر 1393، ، صفحه 151-166

چکیده
     هدف این مطالعه، شناسایی و رتبه­بندی مهم­ترین عوامل ساختاری موثر بر همگانی شدن ورزش­های تفریحی در ایران بود. مطالعه حاضر به روش آمیخته اکتشافی و در دو فاز کیفی و کمی و به صورت پی در پی انجام شد؛ در مرحله اول با روش نمونه­گیری هدفمند و تکنیک گلوله برفی به 28 متخصص حوزه ورزش­های تفریحی در ایران مراجعه و از طریق مصاحبه عمیق ...  بیشتر