بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی (مطالعه موردی: جوانان 15 تا 29 سال استان بوشهر )

جعفر نجات؛ حمید عبادالهی چنذانق؛ حبیب اله زحمت کش

دوره 13، شماره 26 ، اسفند 1393، ، صفحه 171-183

چکیده
  پژوهش حاضر، به بررسی و تبیین تأثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت سیاسی پرداخته است. روش تحقیق، توصیفی– تحلیلی است و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و میدانی می باشد. جامعه آماری پژوهش را جوانان 15 تا 29 ساله ساکن در استان بوشهر تشکیل می دهند که بر اساس آمار، تعداد آنان 214849 گزارش شده و 475 نفر از آنان به شیوه تصادفی به عنوان نمونه ...  بیشتر