نقش ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا بر وضعیت کیفیت زندگی سالمندان

محمد علی نودهی؛ محمد سنایی؛ امیرمحمد هدایتی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 541-561

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1889.2341

چکیده
  سالمندی دوره حساسی از زندگی است و توجه به کیفیت زندگی سالمندان به خصوص در شرایط بحرانی شیوع ویروس کرونا اهمیت زیادی دارد. هدف از تحقیق حاضر نقش ورزش در خانه در زمان شیوع ویروس کرونا بر وضعیت کیفیت زندگی سالمندان بود. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه سالمندان بالای 60 سال استان خراسان شمالی بودند. ...  بیشتر

شناسایی و اولویت بندی مولفه های توسعه اثربخشی مدیران سازمان‌های ورزشی

محمد علی نودهی؛ طاهر بهلکه؛ علی یحیی نژاد؛ زین العابدین فلاح

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1497.2033

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی و اولویت بندی مولفه های توسعه اثربخشی مدیران سازمان‌های ورزشی بود. روش انجام پژوهش، آمیخته (در بخش کیفی، روش دلفی کلاسیک تعدیل‌شده و در بخش کمی، توصیفی- تحلیلی) بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل مدیران سطوح عالی ورزش کشور بودند که از بین آن‌ها نمونه تحقیق به شیوه هدفمند و در دسترس به تعداد 30 نفر انتخاب شدند. ...  بیشتر

بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر کسب و کارهای ورزشی استان گلستان

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 331-346

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1877.2331

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی پیامدهای شیوع ویروس کرونا بر کسب‌وکارهای ورزشی استان گلستان بود. پژوهش حاضر ازلحاظ هدف کاربردی، ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی- پیمایشی بود. در بخش اول (کیفی) برای انجام مصاحبه میدانی، جامعه کیفی پژوهش شامل اساتید آگاه مدیریت ورزشی، مدیران با تجربه فعال در صنعت ورزش که به روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب گردیدند ...  بیشتر

آسیب شناسی و مقایسه موانع رونق فرهنگ وقف و امور خیریه در ورزش از دیدگاه مدیران ورزش و خیرین استان گلستان

محمد علی نودهی؛ مجتبی احمدی؛ بهمن طیبی؛ کیانوش دیلمی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 419-439

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1271.1880

چکیده
  هدف تحقیق حاضر آسیب شناسی و مقایسه موانع رونق فرهنگ وقف و امور خیریه در ورزش از دیدگاه مدیران ورزش و خیرین استان گلستان بود. پژوهش از نوع تحقیقات آمیخته (کیفی- کمی) و از نظر شیوه گردآوری داده ها میدانی بود. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نفرات منتخب از بین روسای ادارات ورزش و جوانان، مدیران عامل باشگاه های ورزشی فعال و اعضای مجمع خیرین ...  بیشتر