اولویت بندی مولفه های سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بررویدادهای ورزشی ملی و بین المللی

مصطفی علی یاری؛ مهدی سوادی؛ حمیدرضا سایبانی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 273-292

چکیده
  با توجه به اهمیت سرمایه گذاری بخش های خصوصی در صنعت ورزش، هدف اصلی این پژوهش تدوین مدل عوامل سرمایه گذاری بخش خصوصی با تاکید بررویدادهای ورزشی ملی و بین المللی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه جمع آوری داده‌ها، از نوع توصیفی- تحلیلی است. در بخش کیفی پژوهش، 30 تن به‌طور هدفمند و در بخش کمی، بر اساس فرمول کوکران 200 نفر متشکل ...  بیشتر

تدوین مدل ارزیابی عملکرد فنی ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور

سیروس احمدی؛ مهدی سوادی؛ حمیدرضا سایبانی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 67-82

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین مدل ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان های کشور می­باشد. نوع تحقیق توصیفی است و به روش میدانی انجام شده است. این مطالعه جز مطالعات ترکیبی است. جامعه آماری این مطالعه در بخش کیفی شامل خبرگان اجرایی و علمی و در بخش کمی کارشناسان دفاتر ارزیابی عملکرد (439 نفر) بود که با روش نمونه گیری تصادفی و با استفاده از ...  بیشتر

تحلیل سطح رضایت و وفاداری استفاده کنندگان ازمحصولات و خدمات باشگاه های طراز اول تهران بر اساس مدل ECSI

مصطفی علی یاری؛ ابراهیم محمودی؛ مهدی سوادی

دوره 17، شماره 41 ، آذر 1397، ، صفحه 191-210

چکیده
  در شرایط رقابتی امروز، کشف نیازهای مشتریان و برآورده ساختن خواسته‌های آنها قبل از رقبا، یک شرط اساسی موفقیت برای شرکت‌هاست. هدف این تحقیق، یافتن الگویی برای تبیین رضایت مشتری و اندازه‌گیری آن بوده است. پژوهش حاضر سعی دارد انتظارهای مشتری از عملکرد محصول یا خدمات، با عملکرد محصول یا خدمات (طبق برداشت مشتری)، طی یک فرآیند، مقایسه ...  بیشتر

تاثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی در وزارت ورزش و جوانان

مهدی سوادی؛ سیروس احمدی

دوره 17، شماره 39 ، خرداد 1397، ، صفحه 187-200

چکیده
  این مطالعه با هدف تعیین میزان تاثیر فرهنگ سازمانی بر سکوت سازمانی در حوزه ستادی وزارت ورزش و جوانان انجام شد. روش تحقیق مورد استفاده در این مطالعه، توصیفی– پیمایشی بود و اطلاعات با دو روش کتابخانه ای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه فرهنگ سازمانی والاچ (1983) و سکوت سازمانی بوراداس و واکولا (2005) گردآوری شد. از میان جامعه آماری (کارشناسان ...  بیشتر