تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش

سارا افتخارزاده؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 329-354

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1940.2374

چکیده
  مدیریت با برنامه‌ریزی نظام مند نیروی انسانی می‌تواند هزینه‌های نیروی کار را کنترل کند و بر مازاد و کمبود نیروی انسانی غلبه نماید. معمولا این کار با تعدیل نیروی انسانی انجام می‌گیرد. هدف از این پژوهش، تدوین الگوی کیفی تعدیل نیروی انسانی در ورزش بود. روش تحقیق حاضر کیفی بود که با استفاده از نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین ...  بیشتر

الگوی ساختاری تفسیری بازنشستگی نیروی انسانی در سازمان‌های ورزشی

سامان ایزدمهر؛ سارا کشکر؛ رضا صابونچی

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 161-184

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1981.2404

چکیده
  تحقیق پیش رو با هدف کلی طرحی الگوی بازنشستگی نیروی انسانی با تاکید بر شایستگی منابع انسانی و ویژگی‎های فردی در ورزش انجام گرفت. روش تحقیق آمیخته با استفاده از شیوه های کیفی و کمی بود که در سال 1400 انجام شد. در بخش کیفی از روش مصاحبه اسمی و در بخش کمی از روش ساختاری تفسیری استفاده شد. جامعه آماری شامل خبرگان ورزش و منابع انسانی بودند. ...  بیشتر

واکاوی پدیده سقف شیشه‌ای، شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر در مدیریت ورزش زنان ایران

عاطفه حبیبی راد؛ حبیب هنری؛ غلامرضا شعبانی بهار؛ سارا کشکر

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 57-74

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1628.2139

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، واکاوی عوامل زمینه‌ای و مداخله‌گر بروز پدیده سقف شیشه‌ای در مدیریت ورزش زنان ایران بود. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با استفاده از روش تحقیق داده بنیـاد انجـام گرفتـه است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مطالعه اسناد و مصاحبه‌های نیمه ساختار یافته بود. به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه‌گیری گلوله‌برفی ...  بیشتر

شناسایی چالش‌های سیاستگذاری در تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در ایران

بهنام نقی پور گیوی؛ غلامعلی کارگر؛ سارا کشکر؛ حبیب هنری

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 73-92

چکیده
  سیاستگذاری تبلیغاتی یکی از مهمترین وظایف نهاد­ها و سازمان های دولتی بزرگ همچون وزارتخانه­ها برای سازمان های زیر مجموعه خود است. علیرغم این ضرورت، تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در کشور فاقد سیاستگذاری است.از این‌رو، هدف این پژوهش، شناسایی چالش­های سیاستگذاری تبلیغات صحه‌گذاری چهره‌های ورزشی در کشور در حوزه­های جامعه ...  بیشتر

تبیین جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی(مورد مطالعه: شهر تهران)

اعظم شیرویی؛ رضا اسماعیلی؛ سارا کشکر؛ حسین اسدی

دوره 17، شماره 42 ، اسفند 1397، ، صفحه 145-164

چکیده
  امروزه سلامت یکی از محورهای اصلی توسعه پایدار و بخش جدایی ناپذیر آن به شمار می رود. به عبارت دیگر، تصور داشتن یک جامعه توسعه یافته بدون داشتن افراد سالم تصور واهی است . ورزش به ویژه ورزش همگانی از آنجا که موجب امید به زندگی از طریق ارتقای سلامت افراد جامعه می شود، یکی از زیر شاخص های توسعه انسانی در جوامع قلمداد می گردد. لذا این پژوهش ...  بیشتر