تدوین مدل استراتژی‌های بازاریابی بر وفاداری به برند در بین مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی با نقش میانجی تبلیغات ویروسی

یعقوب بدری آذرین؛ فاطمه عبدوی؛ ماهرخ دهقانی؛ ایوب بهتاج

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 367-388

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1652.2158

چکیده
  هدف از انجام پژوهش حاضر تدوین مدل استراتژی‌های بازاریابی بر وفاداری به برند در بین مصرف‌کنندگان کالاهای ورزشی ایرانی با نقش میانجی تبلیغات ویروسی می‏باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، از نوع بنیادی؛ روش انجام آن ترکیبی(کیفی و کمی) و از نوع (اکتشافی و توصیفی- پیماشی) که روش جمع‌آوری داده‌ها به صورت کتابخانه‌ای- میدانی است. جامعه آماری ...  بیشتر

تدوین مدل ارتباطی سرمایه‏ روانشناختی و اشتیاق شغلی با میانجی گری خودکارآمدی شغلی در بین کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل

نسرین عزیزیان کهن؛ ماهرخ دهقانی؛ ایوب بهتاج؛ غفار کریمیان پور

دوره 17، شماره 40 ، شهریور 1397، ، صفحه 117-134

چکیده
  هدف این پژوهش، تدوین مدل ارتباطی سرمایه‏ روانشناختی و اشتیاق شغلی با میانجی گری خودکارآمدی شغلی بود. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و ازلحاظ روش توصیفی، از نوع همبستگی به روش معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه­ کارکنان اداره کل ورزش وجوانان اردبیل بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 145 نفر از کارکنان اداره ...  بیشتر