تدوین نقشه استراتژیک ورزش قهرمانی ایران

میثم رحیمی زاده؛ علی رغبتی؛ حسین اکبری یزدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 مرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2769.3010

چکیده
  هدف از این تحقیق تدوین نقشه استراتژیک ورزش قهرمانی ایران می باشد. تحقیق حاضر از نظر نحوه گردآوری اطلاعات از نوع آمیخته(کیفی و کمّی) بود که اطّلاعات مورد نیاز در بخش کیفی با استفاده از مصاحبه های انفرادی و شورای راهبردی و در بخش کمّی با استفاده از ماتریس های خاص مطالعات راهبردی و پرسشنامه های مقایسات زوجی استخراج شد. اعضای شورای راهبردی ...  بیشتر

شناسایی مولفه های بوم کسب و کار مسکات باشگاه های ورزشی بر اساس مدل استروالدر

مهدی رسولی؛ پرستو قدسی؛ میثم رحیمی زاده؛ علی رغبتی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 135-150

چکیده
  هدف این مطالعه، تدوین مدل بوم کسب و کار مسکات باشگاه های ورزشی بود. از این رو، با استفاده از روش کیفی و تشکیل گروه متمرکز به بررسی عمیق موضوع تحقیق پرداخته شد. افراد آگاه به موضوع پژوهش در حیطه نظری و عملی به عنوان جامعه آماری تحقیق در نظر گرفته شدند. نمونه آماری تحقیق برای تشکیل گروه متمرکز شامل اعضای کارگروه طراحی نماد ورزش ایران بودند ...  بیشتر

نقش آموزش مجازی بر ابعاد اقتصاد مقاومتی مبتنی بر سیستم های استنتاج فازی در وزارت ورزش و جوانان

فرانک پایدار؛ نادی علیزاده؛ علی رغبتی؛ بهنام فتاح زاده

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 93-122

چکیده
  آموزش و تولید محتوا، ازجمله راه­های دستیابی به فرهنگ اقتصاد مقاومتی می­باشد. پژوهش حاضر درصدد بررسی نقش آموزش مجازی (تولید محتوا) بر ابعاد اقتصاد مقاومتی در وزارت ورزش و جوانان بوده است. با توجه به هدف تحقیق و اتفاق نظر جمعی از اساتید، این تحقیق مبتنی بر استدلال‌ها و تحلیل‌های منطقی اقدام به ارائه الگویی نوین  کرده است که به ...  بیشتر

راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه‌ای ایران

علی رغبتی؛ فریده هادوی؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 9-26

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه‌ای  ایران بود. برای دستیابی به هدف بیان شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش، مطالعه کیفی با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق با نخبگان این موضوع مورد استفاده قرار گرفت. انجام مصاحبه ها به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی ادامه یافت و در نهایت 18 نفر مورد مصاحبه قرار ...  بیشتر