تاثیر اخلاق حرفه ای و مسئولیت اجتماعی بر رضایتمندی ورزشکاران باشگاه های ورزشی ایران از طریق متغیرهای میانجی تعهدحرفه ای و تعدیلگرسابقه‌ورزشی

حامد عبادی؛ سعید صادقی بروجردی؛ رضا صابونچی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2361.2699

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، تاثیر اخلاق‌حرفه‌ای و مسئولیت‌اجتماعی بر رضایتمندی ‌ورزشکاران باشگاه‌های ورزشی ایران از طریق متغیرهای میانجی تعهدحرفه‌ای و تعدیلگرسابقه‌ورزشی بود که ازنظر هدف کاربردی و از نگاه روش، توصیفی – پیمایشی از نوع علّی است. جامعه آماری تحقیق شامل ورزشکاران منتخب شاغل در باشگاه‌های ورزشی کشور در رشته‌های انفرادی ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی

هادی کاظمی؛ جواد شهلایی؛ سعید صادقی بروجردی؛ حبیب هنری

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1732.2224

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و دسته‌بندی معیارهای مسئولیت مدنی در حقوق ورزشی تدوین و اجرا گردید. روش پژوهش از نوع توصیفی وپیمایشی بود که به صورت میدانی اجرا گردید . جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان حوزه حقوق و ورزش بودند . این افراد را کارشناسان ورزش و حقوق بودند . ابزار گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر پرسشنامه محقق ساخته‌ای بود که توسط اساتید ...  بیشتر