دیپلماسی ورزشی: ایجاب و تحدید یک مفهومِ راهبردیِ سیاسی

محمد خبیری؛ ابوذر فتاحی زاده

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 143-164

چکیده
  در سده‌ اخیر، سیاست بنا به ماهیت سیال خویش و نیز روند دموکراتیزاسیون وارد حوزه‌هایی شده است که پیش از این دخلی بدان نداشته‌اند و یا دارای پیرنگی سیاسی قلمداد نمی­شدند. ورزش یکی از مهمترین این قلمروهای جدید سیاست و سیاست‌ورزی است. سیاست و ورزش حرفه­ای بنا به مردمی شدن روزافزون، حدود و ثغور متفاوتی یافته­اند و این رخداد، به ایجاد ...  بیشتر