طراحی الگوی بهره وری فدراسیون والیبال ایران

علی پورعروجی؛ عباس خدایاری؛ علی زارعی؛ رسول نوروزی سید حسینی

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 147-164

چکیده
  هدف از انجام این تحقیق، طراحی الگوی بهره­وری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران بود. جامعه آماری را گروه متخصصان،کارشناسان، مدرسان و مدیران حوزه پژوهش تشکیل می دادند. (200=N) نمونه آماری برابر جامعه آماری و به روش کل شمار بود. (200=n) برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه­ای محقق ساخته استفاده گردید. برای ساخت پرسشنامه، ابتدا از طریق مصاحبه ...  بیشتر