ارتباط علی بازارگرایی با وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات (ارائه مدلی برای باشگاه های بدن سازی)

محسن محمودی؛ حمید فروغی پور؛ نجف آقایی؛ محمد نیکروان

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 189-204

چکیده
  هدف تحقیق حاضر،  تعیین ارتباط علی بین بازارگرایی با وفاداری مشتریان با نقش میانجی کیفیت خدمات بود. روش این تحقیق توصیفی– تحلیلی با رویکرد معادلات ساختاری و با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود که به صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مشتریان باشگاه های بدن­سازی است که 400 نفر از آنان به روش نمونه گیری خوشه ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی (مطالعه موردی: استان لرستان)

پوریا بهاران؛ حمید فروغی پور؛ نجف آقایی

دوره 20، شماره 51 ، خرداد 1400، ، صفحه 255-272

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل توسعه گردشگری ورزشی با تاکید بر عوامل طبیعی در استان لرستان است. روش تحقیق  این مطالعه، توصیفی از نوع  پیمایش مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری و به لحاظ هدف  از نوع کاربردی است که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش  شامل تمامی گردشگران ورزشی در استان لرستان بود که با توجه به فرمول کوکران و ...  بیشتر

راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه‌ای ایران

علی رغبتی؛ فریده هادوی؛ نجف آقایی؛ علیرضا الهی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 9-26

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش، تعیین راهبردها و پیامدهای توسعه ورزش حرفه‌ای  ایران بود. برای دستیابی به هدف بیان شده و با توجه به تخصصی بودن موضوع پژوهش، مطالعه کیفی با استفاده از انجام مصاحبه های عمیق با نخبگان این موضوع مورد استفاده قرار گرفت. انجام مصاحبه ها به صورت هدفمند و به شیوه گلوله برفی ادامه یافت و در نهایت 18 نفر مورد مصاحبه قرار ...  بیشتر