شناسایی و اولویت بندی شاخص‌های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور

فهیمه مومنی فر؛ حبیب هنری؛ امین راجی

دوره 19، شماره 50 ، اسفند 1399، ، صفحه 27-42

چکیده
  هدف از این پژوهش، شناسایی و اولویت بندی شاخص­های فعال کردن بخش خصوصی در اقتصاد مقاومتی ورزش کشور بود. این تحقیق از نوع همبستگی و جامعه آماری آن شامل نخبگان مدیریت ورزشی، از جمله اعضای هیئت علمی رشته تربیت بدنی و رؤسای فدراسیون‌های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان(450=N) بودند که بر مبنای جدول مورگان ...  بیشتر

مفهوم‌سازی و توسعه ابزار تعیین شاخص‌های ورزشی موثر بر برند کشور

امین راجی؛ بهرام یوسفی؛ شهاب بهرامی

دوره 18، شماره 45 ، آذر 1398، ، صفحه 261-278

چکیده
  هدف از این پژوهش، مفهوم­سازی و توسعه ابزار تعیین شاخص های ورزشی موثر بر برند کشور بود. جامعه آماری این پژوهش نخبگان مدیریت ورزشی شامل اعضای هیئت علمی رشته تربیت­بدنی، رؤسای فدراسیون­های ورزشی و همچنین مدیران منتخب و کارشناسان خبره وزارت ورزش و جوانان بودند(400=N ) که بر مبنای جدول مورگان تعداد 144نفر به روش تصادفی– طبقه ای به عنوان ...  بیشتر