ارائه الگوی توسعه ورزش‌های نوین با رویکرد تسهیل در خدمات امداد و نجات در ایران (مورد مطالعه: رشته ورزشی هوگام)

مقداد کامرانی امیری؛ وحید شجاعی؛ محمد حامی؛ جمشید همتی مرادآبادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2266.2625

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر ارائه الگوی توسعه رشته ورزشی هوگام با رویکرد تسهیل در خدمات امداد و نجات در ایران می‌باشد. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پست‌مدرن، از منظر هدف از نوع تحقیقات بنیادی، رویکرد تحقیق کیفی و استراتژی گرند تئوری می‌باشد. تاکتیک مورد استفاده تحلیل محتوی مصاحبه‌های انجام شده با خبرگان حوزه مدیریت ورزشی، مدیریت ...  بیشتر

ارائه الگوی توسعه فوتبال ساحلی در ایران

کوروش شجاع سنگانی؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 آذر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2520.2819

چکیده
  هدف تحقیق ارائه الگوی توسعه‌ فوتبال ساحلی در ‌ایران بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات پست مدرن، با رویکرد کیفی، از نظر استراتژی گرندتئوری بود. شیوه جمع‌آوری داده‌ها به صورت مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته بود. جامعه آماری تحقیق خبرگان حوزه فوتبال ساحلی و اساتید مجرب و با دانش مدیریت ورزشی در حوزه فوتبال ساحلی بودند. ...  بیشتر

ارزیابی و رتبه‌بندی کارایی هیئت‌های کاراته استان‌های کشور با استفاده از الگوی BCC(تحلیل پوششی داده‌ها)

سید محمد علی گویا؛ محمد حامی؛ وحید شجاعی

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 497-425

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1917.2364

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تعیین کارایی هیئت­های کاراته استان­های کشور با استفاده از مدل BCC بود. تحقیق حاضر از منظر پارادایم از نوع تحقیقات فرااثبات، رویکرد کمی، از لحاظ هدف کاربردی و تکنیک مورد­استفاده در تحقیق تحلیل پوششی داده­ها بود. جامعه آماری این پژوهش شامل 31 هیئت­ کاراته فعال در استان­های کشور و ابزار مورد­استفاده پرسشنامه ...  بیشتر