ارائه مدل تفسیری - ساختاری شاخص‌های پیش‌برنده و بازدارنده تنیس روی میز ایران

مریم زینل فامیله؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسین پیمانی زاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2116.2512

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل تفسیری-ساختاری شاخص‌های پیش‌برنده و بازدارنده تنیس روی میز ایران بود. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نوع تحقیقات کیفی با ماهیت تحلیلی‌ بود. با استفاده از پرسشنامه‌ دلفی، مصاحبه و مطالعات اسنادی داده‏های پژوهش جمع‌آوری شدند. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارشناسان و متخصصین تنیس روی میز مسلط به حوزه ...  بیشتر

سنجش آسیب شناسی نظام برنامه ریزی فوتبال ایران بر اساس ویژگی های ساختار حکمرانی

احسان عسکری کاریزی؛ حسین پیمانی زاد؛ حسن فهیم دوین؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 اسفند 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2242.2607

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف سنجش آسیب شناسی نظام برنامه ریزی فوتبال ایران بر اساس ویژگی های ساختار حکمرانی انجام شد. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی پیمایشی بوده و دارای ماهیت کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق را کلیه سرمایه های انسانی سازمانی شاغل در فدراسیون فوتبال و هیات های فوتبال ایران تشکیل می دهند که تعداد آنها 865 نفر می باشند که بر ...  بیشتر

طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعه ورزش روستایی

محسن کاوه آهنگر؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2749.2991

چکیده
  ورزش روستایی به‌عنوان بخشی از فرایند ورزش کشور در پی آن است که با فراهم آوردن زمینه‌های لازم و ایجاد محیط و فرصت مناسب، کلیه روستاییان را در موقعیت‌های تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نیازهای اساسی آنان، برنامه‌هایی برای تقویت جسم همگام با پرورش روح تأمین کند. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رابطه‌ای عوامل مؤثر بر توسعه ...  بیشتر

ارائه الگوی‌ اخلاق ورزشی در میان مربیان حرفه‌ای کشور

کورش مروت نیا؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2839.3089

چکیده
  هدف کلی پژوهش حاضر ارائه الگوی اخلاق ورزشی در میان مربیان حرفه ای ایران می باشد. پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌های کیفی-کمی است که در آن با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد ، مدلی بر مبنای ارزش های اخلاقی مربیان حرفه ای ایران برازش می‌شود. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه مربیان حرفه ای رشته های مختلف ورزشی می باشد که تا اشباع نظری وعدم ...  بیشتر

طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش

علیرضا قلعه نوئی؛ حسن فهیم دوین؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 187-210

چکیده
     هدف کلی این پژوهش، طراحی مدل راهبردی عوامل مؤثر در پیاده سازی استراتژی بهره وری سبز در ورزش بود. پژوهش حاضر به صورت توصیفی– تحلیلی و به روش ترکیبی (کیفی- کمی) انجام شد. جامعه آماری در مرحله کیفی، شامل 20 نفر از صاحب نظران محیط زیست و اساتید مدیریت ورزشی و در مرحله کمی، تمامی مدیران ورزشی و کارشناسان حوزه محیط زیست و اساتید دانشگاه ...  بیشتر