ارزیابی عملکرد ورزش قهرمانی معلولان کشور با روش تحلیل پوششی داده ها

فریبا عسگریان؛ شادی مجیدخواه

دوره 19، شماره 49 ، آذر 1399، ، صفحه 113-128

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد استان های کشور در حیطه ورزش قهرمانی معلولان انجام پذیرفت. پژوهش حاضر از نوع تحلیلی- توصیفی و با هدف کاربردی می باشد. جامعه و نمونه آماری تحقیق برابر و شامل هیئت­های ورزش جانبازان و معلولان 31 استان کشور می‌باشد. پس از دسته­بندی و توصیف داده­ها از طریق آمار توصیفی، از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنف، ...  بیشتر