تدوین برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران

رزیتا احمدی؛ مهدی نادری نسب؛ نیما ماجدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.659

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی و تدوین برنامه استراتژیک برنامه استراتژیک توریسم پزشکی ورزشی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. در این پژوهش پس از مطالعه اسناد و مدارک، جمع‌آوری اطلاعات از خبرگان توریسم پزشکی ورزشی و مدیریت ورزشی انجام شد. نمونه­گیری به روش تمام شمار انجام شد که تعداد نمونه‌ها برابر با 112 نفر بودند. نتایج تحقیق نشان داد ...  بیشتر

طراحی الگوی مصرفی بانوان در حوزه کالاهای ورزشی

زهرا برزگر یزدی؛ نیما ماجدی؛ مهدی نادری نسب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.705

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی مدل الگوی مصرفی بانوان در حوزه کالاهای ورزشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان (شامل کارشناسان و متخصصان رشته‌های مدیریت، بازاریابی و مدیریت ورزشی) می‌باشند و در بخش کمی شامل کلیه ورزشکاران زن استان قزوین می‌باشد که طبق آمار تعدادشان 5710 نفر می‌باشد. در نهایت، تعداد 360 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

طراحی الگوی مصرفی بانوان در حوزه کالاهای ورزشی

زهرا برزگر یزدی؛ نیما ماجدی؛ مهدی نادری نسب

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 23 بهمن 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.835

چکیده
  این پژوهش با هدف طراحی مدل الگوی مصرفی بانوان در حوزه کالاهای ورزشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل 15 نفر از خبرگان (شامل کارشناسان و متخصصان رشته‌های مدیریت، بازاریابی و مدیریت ورزشی) می‌باشند و در بخش کمی شامل کلیه ورزشکاران زن استان قزوین می‌باشد که طبق آمار تعدادشان 5710 نفر می‌باشد. در نهایت، تعداد 360 نفر به‌عنوان ...  بیشتر

تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی در بانوان

بهناز خیاط؛ فریبا محمدیان؛ نیما ماجدی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 269-286

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1725.2223

چکیده
  بانوان در سال های اخیر به خوداشتغالی و فرآیندهای کارآفرینی در ورزش روی آورده اند. از این رو، هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی بانوان در کشور است. این تحقیق از نظر هدف کابردی بود که به شیوه آمیخته انجام شد. ابتدا برای شناسایی عوامل پیش برنده و بازدارنده توسعه کارآفرینی ورزشی بانوان، به مطالعه مبانی ...  بیشتر

تحلیل اثر نقش شبکه‌های ارتباطی مجازی بر نگرش و مشارکت ورزشی شهروندان تهرانی

سعیده رضوی؛ نیما ماجدی؛ فریبا محمدیات

دوره 19، شماره 47 ، خرداد 1399، ، صفحه 223-246

چکیده
  هدف از این پژوهش، تحلیل اثر نقش شبکه­های ارتباطی مجازی بر نگرش و مشارکت ورزشی شهروندان است. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری شامل کلیه شهروندان تهرانی شرکت کننده در رویدادهای ورزش همگانی سال 1396 بود. نمونه آماری براساس جدول مورگان 384 نفر برآورد گردید که به روش تصادفی انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش شامل سه پرسشنامه محقق ...  بیشتر