طراحی الگویی برای تحلیل سیستم توسعه ورزش‌های پایه (مطالعه موردی: ژیمناستیک)

آذر خسروی؛ رحیم رمضانی نژاد؛ فریبا محمدیان

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 95-112

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه الگویی برای تحلیل سیستم توسعه ژیمناستیک بود. این تحقیق از نظر نوع توصیفی- همبستگی و از نظر هدف کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق را تمامی صاحب­نظران در زمینه توسعه ژیمناستیک تشکیل می دادند. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت به روش دردسترس انتخاب گردید (201 نفر). ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته خروجی از فاز کیفی ...  بیشتر

بررسی بهره‌وری فدراسیون‌های ورزشی در بُعد قهرمانی با تأکید بر مؤلفه‌های مالی، مادی و انسانی

ادگار شمعونیان؛ فریبا محمدیان؛ زهرا نوبخت رمضانی

دوره 19، شماره 48 ، شهریور 1399، ، صفحه 219-238

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، تعیین میزان بهره‌وری فدراسیون‌های ورزشی ایران در بعد قهرمانی بود که از طریق طرح پژوهشی زمینه‌یابی تحت تأثیر دامنه زمانی محدود، به‌عنوان طرح زمینه‌یابی روند پژوهی و با بهره‌گیری از پرسشنامه محقق ساخته، انجام شد. در مرحله ساختار سازی ابزار با تاکید بر روایی محتوایی از شیوه کیفی مصاحبه اکتشافی توام با میز اندیشه ...  بیشتر

تاثیر حرکات اصلاحی برانعطاف پذیری و دستگاه قلبی و تنفسی دختران نوجوان دارای اسکولیوز

یحیی سخنگویی؛ فریبا محمدیان؛ مژگان زیوریان

دوره 12، شماره 21 ، آذر 1392، ، صفحه 101-110

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تاثیر حرکات اصلاحی برتغییرات دستگاه قلبی و تنفــسی و انـعطـاف پذیری دختراننوجوان دارای اسکولیوز انجام شد. بدین منظور، 30 دانش آموز از بین مراجعان کانون حرکات اصـلاحی اداره آموزش وپرورش منطقه 4 شهر تهران با دامنه سنی 16-13 سال انتخاب شدند. اندازه­گیری انعطاف پذیری با تست نشستن و خم شدن به جلو و دستگاه قلبی و تنفسی با ...  بیشتر