بررسی عوامل موثر برطنین برند لیگ برتر فوتبال ایران: یک مطالعه کیفی

زهرا مرادی سرکارآباد؛ علی‌محمد صفانیا؛ سید صلاح الدین نقشبندی؛ علیمحمد امیرتاش؛ علی زارعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2215.2584

چکیده
  طنین برند شاخصی است که رابطه میان مشتری و برند را مشخص می کند و همچنین میزان احساساتی است که مشتریان در ذهن خود با برند برقرار می کنند و یا میزان همنوایی و هم صدایی که بین خود و برند احساس می کنند. از این‌رو هدف از این پژوهش شناسایی عوامل موثر برطنین برند لیگ برتر فوتبال ایران است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری ...  بیشتر

ارائه مدل تاثیر فعالیت های منابع انسانی متناسب با دورکاری بر عملکرد شغلی دورکاران سازمان های ورزشی منتخب

نعمت صادقپور؛ علیمحمد امیرتاش؛ علیمحمد صفانیا

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 145-168

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.1370.1949

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل تاثیر فعالیت های منابع انسانی بر عملکرد شغلی دورکاران سازمان های ورزشی منتخب می باشد. روش تحقیق حاضر از نوع تحقیقات فرا اثبات گرا، رویکرد کمی، راهبرد توصیفی-پیمایشی و شکل فرضیات به صورت علی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 1100 نفر از  کارکنانی بود که در وزارت ورزش و جوانان و  فدراسیون های ورزشی منتخب ...  بیشتر