راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد: تلفیق رویکرد آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM

الهام بهزادی سیف آباد؛ سید احسان امیرحسینی؛ رسول نظری؛ علی پیرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2013.2430

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تدوین راهبردهای اولویت‌دار بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد با رویکرد تلفیقی آمایش سرزمینی و ماتریس QSPM بود. جامعه‌ آماری پژوهش خبرگان بخش ورزش استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. با استفاده از دو روش نمونه‌گیری نظری و گلوله‌ برفی تا رسیدن به اشباع نظری (205 نفر) نمونه‌گیری ادامه پیدا کرد. ابزار پژوهش، چک‌لیست محقق ...  بیشتر

شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ورزش روستایی و بومی محلی

فریبا افشون؛ وحید رفیعی ده بیدی؛ سید احسان امیرحسینی؛ علی پیرزاد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2246.2610

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی و تحلیل عوامل مؤثر بر توسعه ورزش روستایی و بومی محلی بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش، توصیفی و به صورت آمیخته کیفی و کمی انجام شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی بر اساس پنل تخصصی و هدفمند و تعداد نمونه برابر با 20 تن بود. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولان و کارکنان فدراسیون ورزش‌های روستایی و بومی محلی، ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه فوتسال ایران با رویکرد ساختاری تفسیری

قاسم جعفری؛ سید احسان امیرحسینی؛ حمید قاسمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 مرداد 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2280.2637

چکیده
  هدف پژوهش، طراحی مدل توسعه فوتسال ایران با رویکرد ساختاری تفسیری بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی بود که به صورت آمیخته کیفی و کمی انجام شد. نمونه‌گیری در بخش کیفی بر اساس پنل تخصصی و هدفمند و برابر با 18 تن بود. جامعه آماری در بخش کمی، شامل مسئولان و کارشناسان کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال و هیأت‌های استانی، ...  بیشتر

تدوین الگوی مدیریت عملکرد فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با روش مدل ساختاری تفسیری

رضا غفاری؛ سید احسان امیرحسینی؛ ولی نوذری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2495.2805

چکیده
  هدف پژوهش، تدوین الگوی مدیریت عملکرد فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو با روش ISM بود. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی است و داده ها به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع آوری شد. جامعه آماری در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان و در بخش کمّی، مدیران فدراسیون و باشگاه های سطح اول شنا، شیرجه و واترپلو، و رؤسای هیأت های استانی این رشته ها، برابر ...  بیشتر

الگوی جهانی سازی ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی

مجتبی جوهری؛ رضا صابونچی؛ سید احسان امیرحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2500.2807

چکیده
  هدف تحقیق طراحی الگوی جهانی سازی ورزش زورخانه ای و کشتی پهلوانی است. پژوهش حاضر از نظر هدف بنیادی با رویکرد استقرایی و از نظر فلسفه پژوهش آمیخته(کیفی- کمی) و طرح آمیخته اکتشافی است. با روش نمونه گیری هدفمند و با تکنیک گلوله برفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته نظرات 18 نفر از متخصصین تا رسیدن به اشباع نظری جمع آوری گردید. جهت بررسی کیفیت و اعتباربخشی ...  بیشتر

مدل انسجام بین سازمانی در اجرای خط‌مشی‌های کمیته ملی المپیک

محسن زارعی؛ ولی نوذری؛ سید احسان امیرحسینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2720.2968

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائه مدل انسجام بین سازمانی در اجرای خط‌مشی‌های کمیته ملی المپیک بود. روش تحقیق، توصیفی-پیمایشی و به لحاظ هدف کاربردی بود. داده‌های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کیفی و کمی) جمع‌آوری شد. نمونه‌ آماری در بخش کیفی 18 نفر از خبرگان ورزش‌های المپیکی بودند که براساس تخصص، تجربه، تسلط نظری، تمایل و دسترسی به صورت ...  بیشتر

طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد BSC

سمیه عمادی؛ سید احسان امیرحسینی؛ جلال یاراحمدی؛ ظهراب گوهری

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 365-384

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1185.1815

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی نقشه و جاری سازی استراتژی های منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کمی، شامل مسئولین و کارشناسان ستادی وزارت ورزش و جوانان و مدیران کل ...  بیشتر

طراحی برنامه و نقشه استراتژی فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ISM

عزیزاله ایروان جم؛ سید احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 203-222

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1451.2001

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی برنامه و نقشه راهبرد فدراسیون موتورسواری و اتومبیلرانی جمهوری اسلامی ایران با رویکرد ISM بود. روش تحقیق، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. گردآوری اطلاعات، به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی، 15 نفر از خبرگان و در بخش کمی، شامل مسئولان فدراسیون اتومبیلرانی و موتورسواری ...  بیشتر

طراحی مدل توسعه ورزش شهروندی کلان شهرهای ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری

احمدرضا کیانی؛ سید احسان امیرحسینی؛ مهرزاد حمیدی

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 155-172

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1902.2356

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی مدل توسعه ورزش شهروندی کلان شهرهای ایران با رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی بود. گردآوری اطلاعات، به صورت میدانی و به شیوه آمیخته کیفی و کمی انجام شد. جامعه آماری در بخش کیفی تعداد 18 نفر از خبرگان و در بخش کمی، تعداد 70 نفر شامل مدیران و کارشناسان دفتر ورزش همگانی وزارت ...  بیشتر

طراحی مدل ارتقاء فرهنگ مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای ایران با رویکرد ISM

محمد همایونپور؛ ولی نوذری؛ سید احسان امیرحسینی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 337-355

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1387.1962

چکیده
  هدف این پژوهش، طراحی مدل ارتقاء فرهنگ مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه ای ایران با رویکرد ISM بود. پژوهش به روش آمیخته کمی و کیفی و در چارچوب تحقیقات توصیفی-پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در بخش کمی، کلیه ورزشکاران و مربیان شاغل در لیگ های حرفه ای ایران بود که با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی بر اساس فرمول کوکران، تعداد 368 نفر انتخاب ...  بیشتر

طراحی الگوی عوامل مؤثر بر فساد اداری- مالی در سازمان‏های ورزشی

سید احسان امیرحسینی؛ علی نقی انصاری؛ مهرزاد حمیدی

دوره 21، شماره 56 ، شهریور 1401، ، صفحه 199-212

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.746.1508

چکیده
  سازمان‏های ورزشی به سبب حیطه وسیع عملکرد و چارچوب فعالیت آن‏ها در سطح جامعه، همواره در معرض ریسک بالای وقوع فساد می‌باشند. از این‏رو در تحقیق حاضر الگوی عوامل موثر بر فساد اداری - مالی در سازمان‏های ورزشی طراحی می‌شود. جامعه آماری متشکل از کلیه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور بود که بر اساس فرمول کوکران 300 نفر ...  بیشتر