پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران

علی پارساجو؛ محمد جوادی پور؛ حسین زارعیان

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 59-80

چکیده
  امروزه یکی از مهم­ترین راه­های توسعة کشورها مشارکت فعال مردم است. هدف از پژوهش حاضر، بررسی پیامد مشارکت اجتماعی در ورزش همگانی ایران بود. در این تحقیق از روش پژوهش کیفی و راهبرد نظریه­پردازی برخاسته از داده­ها استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل مدیران کل و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون ورزش­های همگانی، پیشکسوتان ...  بیشتر