جایابی خرده‌سیستم‌های اکوسیستم کارآفرینی در ورزش

عباس فرهمندمهر؛ فریده شریفی‌فر؛ رضا نیک‌بخش

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.473

چکیده
  هدف این پژوهش، شناسایی و جایابی خرده‌سیستم‌های اکوسیستم کارآفرینی در صنعت ورزش کشور است. روش تحقیق از نوع کیفی بود که در پنج مرحله انجام گرفت. در مرحله اول، به­منظور شناخت وضعیت موجود کارآفرینی در ورزش و همچنین شناخت عوامل تأثیرگذار در اکوسیستم کارآفرینی ورزشی از روش پژوهش اسنادی استفاده شد. در مرحله دوم از سایر اکوسیستم‌های کارآفرینی ...  بیشتر