ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی تهران با رویکرد HSE

مریم وفاخواه؛ مهدی سلیمی؛ مینا مستحفظیان؛ رضا شجیع

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 223-236

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1689.2188

چکیده
  شواهد و قرائن موجود در ایران نشان می‌دهد مدیریت تأسیسات و اماکن ورزشی با معیارها و استانداردهای جهانی فاصله دارد. در این بین سیستم مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) یکی از کاملترین و مؤثرترین سیستم‌های مدیریتی است که می‌تواند به مرتفع ساختن این چالش کمک کند. براین مبنا تحقیق حاضر به ارزیابی عملکرد پایدار اماکن مجموعه ورزشی آزادی ...  بیشتر

بررسی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران ؛ یک تحلیل تماتیک

یعقوب بدری آذرین؛ شبنم صدقی؛ محمدرسول خدادادی؛ رضا شجیع

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 175-192

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.462

چکیده
  این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موثر در توسعه پایدار زیست محیطی رویدادهای ورزشی در ایران با استفاده از تحلیل تماتیک انجام شده است. به منظور انجام این پژوهش کیفی، از بین جامعه تحقیق که مطلعین کلیدی ورزش و محیط زیست را شامل می­شد، از طریق نمونه­گیری غیراحتمالی هدفمند، با 18 نفر از متخصصان و مسئولان مدیریت ورزشی و محیط زیست کشور مصاحبه ...  بیشتر

شناسایی عوامل موثر بر تحقق حکمرانی مطلوب در صنعت ورزش ایران با رهیافت داده بنیاد

مصطفی محمدی رئوف؛ ابوالفضل فراهانی؛ رضا شجیع؛ علی ملکی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 113-134

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف شناسایی عوامل علّی موثر بر تحقق رویکرد حکمرانی مطلوب در ورزش ایران انجام شده است. روش تحقیق این پژوهش از منظر ماهیت دادها از نوع کیفی نظریه داده بنیاد با رویکرد اشتراوس و کوربین (2008)، از منظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی و از منظر هدف بنیادی است. روش گردآوری داده ها، مطالعه اسناد بالادستی و مصاحبه های عمیق و ...  بیشتر