طراحی مدل ارزیابی عملکرد ادارات کل ورزش و جوانان استان‌های کشور

حسن کشاورز؛ محمد نصیری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2780.3020

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد ادارت کل ورزش و جوانان استان های کشور و ارائۀ مدل کیفی مطلوب انجام شده است. این پژوهش دارای رویکردی کیفی بوده و از روش تحلیل محتوا و رویکرد گلیزری به‌عنوان روش تحقیق استفاده‌شده است. جامعۀ مورد مطالعه این تحقیق را مدیران ستادی وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و مدیران کل ورزش ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران

لیلا کرم زاده؛ محمد نصیری

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 61-84

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1991.2411

چکیده
  پژوهش حاضر به منظور فراتحلیل عوامل و موانع موثر بر خصوصی سازی ورزش در ایران انجام شد. روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه منابع چاپ شده در بازه زمانی یک دهه اخیر از سال1390 تا 1399 بود. از بین تحقیقات گزارش شده تعداد 15 منبع به شیوه تمام شماری به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. تحلیل داده ها با کمک نرم افزارهای CMA2 و SPSS24 ...  بیشتر

فراتحلیل عوامل موثر بر کنترل فساد در سازمان های ورزشی ایران

محبوب ذکی؛ محمد نصیری

دوره 21، شماره 58 ، اسفند 1401، ، صفحه 201-222

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1780.2264

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل عوامل کنترل کننده فساد در سازمان های ورزشی کشور انجام شد.روش تحقیق از نوع توصیفی و فراتحلیل بود.جامعه آماری شامل 17 پژوهش داخلی انجام شده در زمینه عوامل کنترل کننده فساد در سازمان های ورزشی کشور در بازه زمانی 1385 تا 1399بود.از بین جامعه آماری 8 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند از طریق روش سرشماری ...  بیشتر

فراتحلیل مطالعات نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی ایران

لاچین علیزاده؛ محمد نصیری

دوره 21، شماره 55 ، خرداد 1401، ، صفحه 97-112

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.500

چکیده
  تحقیق حاضر با هدف فراتحلیل مطالعات نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی انجام شد. روش تحقیق از نوع فراتحلیل بود. جامعه آماری شامل همه تحقیقات گزارش شده در زمینه بررسی نقش رسانه ها و فضای مجازی در توسعه گردشگری ورزشی بود. از بین جامعه آماری 11 تحقیق که ملاک های ورود به فراتحلیل را دارا بودند، از طریق روش سرشماری به عنوان نمونه ...  بیشتر