طراحی الگوی جانشین پروری مبتنی بر شایستگی مدیران ورزش با رویکرد کیفی

بهروز منتقمی؛ فریده اشرف گنجویی؛ سید حمید سجادی هزاوه

دوره 22، شماره 60 ، شهریور 1402، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1651.2157

چکیده
  هدف از این تحقیق، طراحی الگوی جانشین­پروری مبتنی بر شایستگی مدیران ورزشی بود که با رویکرد کیفی انجام شد. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل صاحب­نظران و خبرگان حوزه مدیریت ورزشی بود که مصاحبه­های عمیق با روش نمونه­گیری هدفمند با آنها تا جایی تداوم یافت که محقق به اشباع نظری و کفایت رسید (16 مصاحبه). از انجا که این تحقیق با ماهیت ...  بیشتر

ارزیابی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه‌های عمرانی ورزشی با روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فهیمه ابراهیمی؛ زینت نیک آیین؛ سید حمید سجادی هزاوه

دوره 20، شماره 54 ، اسفند 1400، ، صفحه 305-318

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.487

چکیده
  افزایش مدت‌زمان اجرای پروژه‌های عمرانی ورزشی می­تواند سبب بروز آثار منفی متعددی در جهت توسعه ورزش و به تبع آن توسعه کشور گردد. از این­رو هدف از تحقیق حاضر، ارزیابی عوامل مؤثر بر تأخیر در پروژه­های عمرانی ورزشی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی بود. روش تحقیق آمیخته کیفی- کمی و از نوع تحقیقات کاربردی است. جامعه آماری تحقیق ...  بیشتر