مطالعه ارتباط سرمایه اجتماعی با سلامت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان شهر خرم‌آباد)

علی‌حسین حسین‌زاده؛ سارا رشیدی؛ ایوب رستمی

دوره 20، شماره 52 ، شهریور 1400، ، صفحه 293-310

چکیده
  این پژوهش باهدف مطالعه ارتباط بین سرمایه اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان شهر خرم‌آباد انجام ‌شده  و از تئوری کییز، دورکیم و پیربوردیو استفاده‌ گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه جوانان 15 تا 29 سال شهر خرم آباد در سال 1398 می‌باشد و حجم نمونه طبق فرمول کوکران 382 نفر است که به شیوه‌ نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم جامعه آماری ...  بیشتر

سنجش سلامت اجتماعی و برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز)

کریم رضادوست؛ علی‌حسین حسین‌زاده؛ ایوب رستمی

دوره 18، شماره 44 ، شهریور 1398، ، صفحه 257-278

چکیده
  هدف این پژوهش، سنجش سلامت اجتماعی و برخی عوامل اجتماعی مؤثر بر آن می‌باشد. چارچوب نظری این پژوهش بر اساس نظریه‌های کییز، بودریار، لایکوک، برکمن، رز و وو می‌باشد. روش انجام این پژوهش کمی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری آن شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می‌باشد. حجم نمونه مورد مطالعه بر اساس فرمول کوکران 374 نفر به‌صورت ...  بیشتر

عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی دختران دانش‌آموز دوره متوسطه شهر اهواز

معصومه باقری؛ ایوب رستمی؛ محمد سلیمان نژاد

دوره 18، شماره 43 ، خرداد 1398، ، صفحه 91-112

چکیده
  در این پژوهش به بررسی عوامل جامعه‌شناختی مؤثر بر شکل‌گیری هویت اجتماعی دختران دانش‌آموز دوره متوسطه شهر اهواز پرداخته شده است. پژوهش حاضر به روش پیمایشی  و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. بدین منظور از بین دختران دبیرستانی شهر اهواز، 383 نفر از طریق نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم نمونه انتخاب شدند. جهت سنجش میزان روایی ...  بیشتر