طراحی مدل عوامل مؤثر بر توسعه ورزش روستایی

محسن کاوه آهنگر؛ حسین پیمانی زاد؛ محمدرضا اسماعیل زاده قندهاری؛ حسن فهیم دوین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 خرداد 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2749.2991

چکیده
  ورزش روستایی به‌عنوان بخشی از فرایند ورزش کشور در پی آن است که با فراهم آوردن زمینه‌های لازم و ایجاد محیط و فرصت مناسب، کلیه روستاییان را در موقعیت‌های تفریحی و رقابتی سالم قرار دهد و با پاسخگویی به نیازهای اساسی آنان، برنامه‌هایی برای تقویت جسم همگام با پرورش روح تأمین کند. هدف از تحقیق حاضر طراحی مدل رابطه‌ای عوامل مؤثر بر توسعه ...  بیشتر

بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی

محمد مهدی سلاطین اسلامیه؛ نعمت اله نعمتی؛ طاهره باقرپور

دوره 22، شماره 59 ، خرداد 1402، ، صفحه 173-191

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1667.2170

چکیده
  هدف از تحقیق حاضر، بررسی موانع خصوصی سازی باشگاه های فوتبال ایران با رویکرد حقوقی به روش ساختاری تفسیری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه اساتید مدیریت ورزشی و اساتید حقوق ورزشی و حقوق آشنا با ورزش و ساختار حقوقی ورزش تشکیل می دادند که به روش گلوله برفی تا حد اشباع با بیست نفر مصاحبه شد. ابتدا از طریق تحقیقات کتابخانه ای و مراجعه به سایر ...  بیشتر