طراحی و آزمون مدل کاربست تحقیقات ورزشی کشور

ام البنین ازمشا؛ ابوالفضل فراهانی؛ علیمحمد صفانیا؛ شیوا آزادفدا

دوره 22، شماره 61 ، آذر 1402، ، صفحه 173-194

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.2209.2583

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی و آزمون مدل کاربست تحقیقات ورزشی کشور بود. روش تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل اساتید و مدیران حوزه علمی ورزش کشور بود. نمونه آماری به تعداد قابل کفایت برای مدلسازی در نرم‌افزار smart pls برآورد و با روش قضاوتی نمونه­گیری انتخاب شد (162 نفر). ابزار پژوهش، پرسشنامه مستخرج از مرحله کیفی نظام­مند ...  بیشتر

طراحی مدل جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ایران

فاطمه آجورلو؛ بهرام قدیمی؛ رضا محمد کاظمی؛ شیوا آزادفدا

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 159-174

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.461

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی مدل جایگاه ورزش بانوان در بهبود شاخص های توسعه یافتگی در ایران است. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع اکتشافی است. جامعه آماری پژوهش شامل اساتید دانشگاه، کارشناسان و صاحب نظران بود که رشته تحصیلی و داشتن تالیفات علمی مرتبط با موضوع، دارا بودن سمت‌های مدیریتی و تجارب اجرایی در حوزه مدیریت ورزشی و کارشناسان حوزه ورزش ...  بیشتر

شناسایی راهبردهای توسعه اماکن ورزشی سبز و زیر ساخت های آن

سمانه کبودانی؛ شیوا آزادفدا؛ حسین زارعیان

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 285-308

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.468

چکیده
  طراحی اماکن ورزشی سبز، یک اقدام منحصر به فرد برای حفاظت از محیط زیست است. هدف از این مطالعه، شناسایی راهبرد های توسعه اماکن ورزشی سبز و زیرساخت های آنها بود. با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع، از رویکرد تحقیق کیفی و روش کلاسیک نظریه داده- بنیاد استفاده شد. روش نمونه گیری هدفمند بود. پس از جمع آوری داده ها از 15 مصاحبه عمیق و نیمه ساختار یافته ...  بیشتر

مقایسه وضعیت ایمنی و استاندارد اماکن ورزشی تیراندازی با کمان شهر تهران با استانداردهای بین المللی

محمدصادق کبودانی؛ علی اصغر درودیان؛ شیوا آزادفدا

دوره 20، شماره 53 ، آذر 1400، ، صفحه 325-342

https://doi.org/10.22034/ssys.2021.470

چکیده
  تیر اندازی با کمان، ورزش ملی و مذهبی ایرانیان با تاریخچه ای کهن می باشد. الزام انجام این ورزش وجود و رعایت ایمنی است. هدف پژوهش حاضر، مقایسه وضعیت ایمنی و استاندارد اماکن ورزشی تیراندازی با کمان شهر تهران با استانداردهای بین المللی است. این تحقیق توصیفی- کاربردی است. جامعه آماری آن کلیه اماکن ورزشی تیراندازی با کمان شهر تهران بود که ...  بیشتر