سنجش شایستگی‌های شغلی مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان

شهرام نظری؛ محمدحسین قربانی؛ محسن خمارلو؛ احسان قائم مقامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1462.2005

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر سنجش شایستگی‌های شغلی مدیران روابط عمومی ادارات کل ورزش و جوانان ایران بود. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی و ازنظر استراتژی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و کارکنان بخش‌های روابط عمومی در وزارت ورزش و جوانان (25 نفر)، ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها (82 نفر) و ادارات ورزش و جوانان مراکز استان‌ها (53 نفر) بودند. ...  بیشتر

نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

احمد محمودی؛ برانوش نیک بین؛ علیرضا خانجانی؛ محمدحسین قربانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.643

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز (160 نفر) بود و بر اساس روش نمونه‌گیری کل شمار، تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد 133  پرسشنامه ...  بیشتر

تدوین الگوی توفیق سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر آینده اندیشی

کاوه آزاده؛ فرشاد امامی؛ محمدحسین قربانی؛ نصراله محمدی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1401

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.1649.2155

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تدوین الگوی توفیق سازمانی در وزارت ورزش و جوانان با تاکید بر آینده اندیشی اجرا شد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی می‌باشد؛ که به شکل میدانی انجام گرفته است. برای گردآوری اطلاعات، از مصاحبه های نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل افراد متخصص و نخبه آشنا به مباحث رفتار سازمانی و ...  بیشتر

شناسایی الگوی پارادایمی موانع نشاط آفرینی در استادیوم های فوتبال

احمد محمودی؛ محمدحسین قربانی؛ رضا امین زاده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 تیر 1402

https://doi.org/10.22034/ssys.2023.2867.3090

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، شناسایی الگوی پارادایمی موانع نشاط آفرینی در استادیوم های فوتبال بود. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر شیوه جمع‌آوری اطلاعات توصیفی– تحلیلی و از نظر شیوه اجرا از نوع تحقیقات کیفی بود. جامعه آماری شرکت‌کنندگان شامل خبرگان و افراد مجرب در حوزه اماکن ورزشی، اساتید رشته مدیریت ورزشی و جامعه‌شناسی، مدیران و کارشناسان ...  بیشتر

نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز

احمد محمودی؛ برانوش نیک بین؛ علیرضا خانجانی؛ محمدحسین قربانی

دوره 21، شماره 57 ، آذر 1401، ، صفحه 301-320

https://doi.org/10.22034/ssys.2022.778

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش نظام پیشنهادات در میزان شفافیت و بالندگی سازمانی اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بود. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز (160 نفر) بود و بر اساس روش نمونه‌گیری کل شمار، تمامی افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب شدند که تعداد 133  پرسشنامه ...  بیشتر